Walne Zgromadzenie

Statutowe kompetencje walnego zgromadzenia

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne, nadzwyczajne.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje na piśmie bezpośrednio,
  za pośrednictwem jednego z działających na terenie kraju operatorów pocztowych bądź drogą elektroniczną (jeżeli członek wyrazi na to pisemną zgodę) do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 18

 1. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
 2. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Głosowanie jest Zasada ta nie dotyczy uchwały w sprawie zmian Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz gdy co najmniej połowa członków obecnych na posiedzeniu zażąda takiego głosowania  nad uchwałą niezależnie  od rodzaju sprawy, której dotyczy.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian Statutu Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru,
 4. udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał zatwierdzających uchwały Zarządu o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia, a także uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
Udostępnij: