Dokumenty

 1. Porządek posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ
 2. Protokół posiedzenia
 3. Ramowy Plan Obchodów Jubileuszy 60. lecia WAM i 100. lecia WSZ
 4. Uchwała ws. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
 5. Uchwała ws. zmiany wiceprezesa Zarządu SPTWAM i WSZ
 • Posiedzenie Zarządu SPT WAM i WSZ w dniu 19.09.2018 r.
 1. Porządek Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ w dniu 19.09.2018
 2. Ramowy Plan Obchodów Jubileuszy 60. lecia WAM i 100 lecia WSZ
 3. Program Konferencji Naukowej 17.11.2018 r.
 • Posiedzenie Zarządu SPTWAM i WSZ w dniu 20.03.2019 r.
 1. Porządek zebrania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ w dniu 20.03.2019 r.
 2. Protokół zabrania.
 3. Uchwała nr 1-3-2019-P Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowych członków.
 4. Uchwała nr 2-3-2019-O Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia Planu pracy i terminarza pracy Stowarzyszenia na 2019 r.
 5. Uchwała nr 3-03-2019-O Zarządu Stowarzyszenia w sprawie rezygnacji z prowadzenia konkursu na pamiętnik, dziennik, wspomnienie.
 6. Uchwła nr 1-2019 Kapituły Nadania Medali i Odznak
 •  Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Stowarzyszenia – 10 czerwca 2021 r.

PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

Pierwszy Termin: w dniu 10. czerwca 2021 r. (czwartek) o godz.: 11.00

Drugi Termin: w dniu 10. Czerwca 2021 r. o godz. 11.15

Miejsce: Oddział Łódzki PAN (parter) ul. Piotrkowska 137.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i stwierdzenie jego prawomocności

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia płk dr n. hum. Czesław Marmura witając zebranych członków. Następnie kol. Prezes przedstawił cele Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i zaproponowany w przesłanych Zaproszeniach porządek Walnego Zgromadzenia.:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego;

 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia;

 3. Wybór prezydium i przewodniczącego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta;

 4. Informacja Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPTWAM od 18.06. 2020 r. do 9.06. 2021 roku.

 5. Przyjęcie do wiadomości zatwierdzonych uchwał Zarządu SPTWAM i WSZ (w dniach 18.06.2020 r. do 13.05.2021 r., m.in. dotyczących spraw planistycznych i organizacyjnych;

 6. Wręczenie Jubileuszowych Medali Pamiątkowych oraz Odznak Honorowych i Organizacyjnych SPTWAM i WSZ oraz urodzinowych grawertonów, a także książek „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”.

 7. Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za okres od 1.01.2020 r. do 31.12. 2020 r. ;

 8. Przedstawienie „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres 1.01. 2020 r do 31.12.2020 roku;

 9. Dyskusja nad wygłoszonymi referatami sprawozdawczymi;

 10. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia zatwierdzających „Sprawozdanie finansowe SPTWAM za okres od 1. stycznia do 31. grudnia 2020 r.” oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres jak wyżej w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym oraz ustalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej za 2022 rok;

 11. Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium;

 12. Przyjęcie do wiadomości Planu Działalności SPTWAM i WSZ na 2021 r.

Na wniosek Sekretarza, Prezes Zarządu ogłosił, że w zebraniu wg listy obecności udział bierze 23 członków Stowarzyszenia spośród 59 jego członków (lista obecności członków Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zostało zwołane przez Zarząd zgodnie zapisami § 17 Statutu.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia o Walnym Zgromadzeniu zostali powiadomieni zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Zwyczajne SPTWAMiWSZ zgodnie z zapisami Statutu § 19 pkt. 1 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia – zostało rozpoczęte w II terminie.

Biorąc powyższe pod uwagę podkreślił, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie Zwyczajne SPTWAM i WSZ jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Wybór prezydium i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
oraz powołanie protokolanta

Kol. S. Płuciennik postawił wniosek, aby w prezydium dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego zasiedli członkowie Zarządu SPTWAMiWSZ. Natomiast Prezes Stowarzyszenia płk dr n. hum. Czesław Marmura zaproponował, aby do tego składu dołączył także

ppłk mgr  S. Płuciennik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Nie zgłoszono innych propozycji i wniosek kol. S. Płuciennika i kol. Cz. Marmury poddano głosowaniu. Głosowało za oboma wnioskami 23 członków, za było 23 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała nr 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Prezydium ukonstytuowało się wybierając kol. Czesława Marmurę na przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołał ppłk mgr Stanisława Wojciechowskiego na protokolanta. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przejął przewodniczenie Zgromadzeniu i poprosił o zgłaszanie uwag do zaproponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia porządku Walnego Zgromadzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Przyjęcie porządku obrad zgromadzenia

Głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad.

Liczenie głosów.

Obecnych 23 członków, głosowało 23 członków, za 23 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia– uchwała nr 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Informacja o działalności Zarządu SPTWAM i WSZ
za ubiegły okres pracy

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia głos zabrał Prezes Zarządu płk dr n. hum. Czesław Marmura przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 18 czerwca 2020 do 9 czerwca 2021 roku. (Załącznik nr 4 protokołu).

Informacja o podjętych uchwałach przez Zarząd SPTWAM i WSZ
w dniach 18.06. 2019 do 9.06.2021 r.

W tym miejscu Sekretarz Zarządu kol. Stanisław Wojciechowski przedstawił zebranym Uchwałę Zarządu Stowarzyszenia dotyczącą przyjęcia nowego członka zgodnie z § 20 pkt.8 i§ 22 pkt.8 Statutu Stowarzyszenia – Eugeniusz Pachwicewicz.

Zarząd podjął również Uchwałę 11.03.2020 o skreśleniu z listy członków SPTWAM kol. Zbigniewa Baja i Andrzeja Markiewicza – nie opłacone składek członkowskich za, 2019 r. 2020 r. oraz 2021 rok.

Zarząd przychylił się również do prośby kol. Grzegorza Lewandowskiego (sprawy osobiste) i skreślił go z listy członków Stowarzyszenia.

Zarząd zatwierdził uchwały Kapituły Nadania Medali i Odznak SPTWAMiWSZ, nadające członkom i osobom wspierającym SPTWAMiWSZ Medal 100. lecia WSZ i 60. lecia utworzenia WAM oraz Honorową Odznakę SPTWAMiWSZ.

Zarząd podjął również uchwałę zatwierdzającą Plan Pracy i Terminarz SPTWAMiWSZ na br.

Realizując pkt 6 Porządku Walnego Zebrania

Wręczono Medale Pamiątkowe:

 1. kol. Witold Mirosław
 2. kol. Jacek Jurczakowski

Odznak Honorowych SPTWAM i WSZ:

1. kol. Marian Dójczyński

2. kol. Henryk Stróżyński

3. kol. Władysław Owczarek

4. kol. Kazimierz Juściński

5. kol. Józef Dałek

Urodzinowe grawertony (Jubileusz Urodzin):

1. kol. Stanisław Świerczyński -90 lat

2. kol. Roman Goś – 75 lat

3. kol. Janusz Czajkowski – 75 lat

4. kol. Jerzy Niemirowicz – 75 lat

5. kol. Witold Mirosław – 75 lat

6. kol. Henryk Stróżyński – 75 lat

7. kol. Mirosław Wdowczyk -70 lat

Książki „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim:

1. kol. Jerzy Niemirowicz

2. kol. Roman Goś – 75 lat

3. kol. Witold Mirosław

4. kol. Józef Dałek

5. kol. Kazimierz Juściński

6. Janusz Kwiecień – SMiRP

7. Zdzisław Pełka – FSW

Zdzisław Pełka dziękując za owocną współpracę Stowarzyszeń , uhonorował Prezesa SPTWAM płk dr n. hum. Czesława Marmurę „odznaką za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”

Janusz Kwiecień (FSW) wręczył Prezesowi naszego Stowarzyszenia książkę pt: „Pejzaże (nie) codzienności”.

Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ
za okres od 1.01.2020. do 31.12. 2020 r.

Skarbnik Zarządu ppłk Stanisław Brylikowski przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres za okres od 1.01.2020. do 31.12. 2020 r., które zostało sporządzone na podstawie Sprawozdania wykonanego przez gl. Księgową P. Katarzynę Książczak oraz przedstawił projekt Budżetu SPTWAMiWSZ na 2021 rok. (Załącznik nr 5 do protokołu).

Przedstawienie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ppłk mgr Sławomir Płuciennik przedstawiając sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł o udzielenie Zarządowi oraz każdemu z jego członków absolutorium.

Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami

Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdań.

Z uwagi na powyższe Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałami.

Podjęcie uchwał zatwierdzających:

Sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ za okres od 1.01 do 31. 12. 2020 r.”

Liczenie głosów.

Obecnych 23 członków, głosowało 23 członków, za 23 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.12 do 31. 12. 2020 r.” celem złożenia go w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie – uchwała nr 3 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres
od 1.01 do 31. 12. 2020 r.

Liczenie głosów.

Obecnych 23 członków, głosowało 23 członków, za 23 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 1.12 do 31. 12. 2020 r. – uchwała nr 4 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium

Głosowanie jawne w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i każdemu z jego członków.

Liczenie głosów.

Obecnych 23 członków, głosowało 23 członków, za 23 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – uchwała nr 5 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przedstawienie

Planu Działalności SPTWAM i WSZ i Terminarza Przedsięwzięć na 2021 r.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zapoznał zgromadzonych z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia planem działalności SPTWAM i WSZ i Terminarzem na 2021 r.(załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Sekretarz SPTWAMiWSZ ppłk mgr S. Wojciechowski przypomniał zasady uiszczania i wysokość składek członkowskich i wpisowego obowiązujących w 2020 i 2021 r. i zaproponował kontynuacje dotychczasowych stawek i zasad opłacania składek członkowskich tj.:

 • wysokość składki członkowskiej 2022 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia zobowiązanych do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z wyłączeniem studentów – 100 zł

 • wysokość wpisowego na 2022 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia
  w tym studentów – 20 zł,

 • wysokość składki członkowskiej na 2022 rok dla studentów – 20 zł

Składkę członkowską w 2022 r. członkowie Stowarzyszenia uiszczają jednorazowo do końca I kwartału. Członkowie nowo przyjęci po I kwartale danego roku uiszczają składkę członkowską w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Wpisowe członkowie Stowarzyszenia, zobowiązani do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, uiszczają jednorazowo w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Dodatkowo Prezes SPTWAM zaproponował zwolnienie z opłaty składki członkowskiej dla członków, którzy ukończyli 90 lat.

Głosowanie jawne w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej w 2022 r. oraz zwolnienia z opłaty członków SPTWAM, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 90 lat.

Liczenie głosów.

Obecnych 23 członków, głosowało 23 członków, za 23 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Stowarzyszenia. – uchwała nr 7 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego SPTWAMiWSZ płk dr n. hum. Czesław Marmura zakończył obrady.

Protokolant Przewodniczący Zgromadzenia

Mgr Stanisław Wojciechowski Dr n. hum. Czesław Marmura

Załączniki:

 1. Lista członków uprawnionych do głosowania stanowiąca jednocześnie listę obecności

 1. Uchwała nr 1/2021

 2. Uchwała nr 2/2021

 3. Informacja o działalności Zarządu

 4. Sprawozdanie Finansowe

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 6. Uchwała nr 3/2021

 7. Uchwała nr 4/2021

 8. Uchwała nr 5/2021

 9. Terminarz i Plan Pracy na 2022 r

 10. Uchwała nr 6/2021

 

Udostępnij: