Cele Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia są:

  1. skupienie wokół idei i oficerskich wartości „Esprit de corps” (Ducha Koleżeństwa) osób fizycznych, o których jest mowa w Rozdziale I pkt. 3 i osób prawnych;
  2. aktywizowanie społeczno – zawodowe i integrowanie środowiska kadry zawodowej i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz weteranów służby i pracy w Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) z działającymi w różnych stowarzyszeniach żołniersko – kombatanckich oraz innych służbach mundurowych, jak i pozostających poza obszarem tych działań, dla których tradycja wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim i wojskowej służby zdrowia oraz idea ducha koleżeństwa (esprit de corps) jest bliska uznawanym wartościom;
  3. kształtowanie świadomości patriotyczno – obywatelskiej członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, a także kształtowanie więzi międzypokoleniowej, a w tym otaczanie opieką pomników związanych z tradycją Wojskowej Akademii Medycznej i tradycją wojskowej służby zdrowia, mogił naszych kolegów ze wspólnej służby i pracy, którzy „odeszli na wieczną wartę”.
  4. inicjowanie współpracy i współdziałania Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie wyzwalania, a także wspierania inicjatyw naukowo – organizacyjnych, społeczno – gospodarczych  wykorzystując w tym celu środki własne lub zainteresowanych stron, w tym na realizację zadań zleconych przez nie;
  5. organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków oraz dla sympatyków Stowarzyszenia, a także reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz w zależności od potrzeb z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka w obszarze nabytych praw z tytułu uprzedniej służby i pracy, uprawnień socjalno – zdrowotnych i społeczno – kulturalnych;
  6. wspieranie rodzin przy organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej  dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych członków Stowarzyszenia oraz przy organizacji pogrzebów zgodnie z obowiązującym ceremoniałem wojskowym i innymi obowiązującymi przepisami, a także organizowanie pomocy dla niepełnosprawnych dzieci i wnuków członków Stowarzyszenia poprzez prowadzenie różnych form działalności organizacyjnej, społecznej i materialnej;
  7. podejmowanie różnych działań naukowych, organizacyjnych, legislacyjno – prawnych i publicystycznych przy współpracy z Wojskową Izbą Lekarską zmierzających  do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
Udostępnij: