Geneza powstania Stowarzyszenia

Problematyka integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych Wojskowej Akademii Medycznej z Uczelnią i z jej tradycją, z tradycją wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a także autentyczne oficerskie koleżeństwo zawarte w wartościach „esprit de corps” zawsze leżała mi na sercu. Była ona nadrzędnym celem zarówno w okresie mojej zawodowej służby w Uczelni, jak też podstawą funkcjonowania Koła im. Gen dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, któremu prezesuję od stycznia 2004 roku.  Przejawiało to się wieloma społecznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnich trzynastu latach, ale także podejmowanymi wcześniej przez moich starszych kolegów w latach osiemdziesiątych i dziwiećdziesiątych.

W oparciu o posiadany potencjał intelektualny i fachowy w Kole w maju 2004 roku zainicjowano przedsięwzięcia zmierzające do poprawienia w garnizonie łódzkim warunków opieki zdrowotnej dla członków Związku i ich bliskich. Idea ta oparta była na dwóch filarach humanistycznych wartości. Pierwszy – to oficerskie koleżeństwo wyniesione ze wspólnej służby w Wojsku Polskim, a zwłaszcza w Wojskowej Akademii Medycznej, a zawierające w sobie wartości „Esprit de corps”. Drugi – to humanistyczne wartości dobrego człowieka, które drzemią w każdym z nas i należało tylko stworzyć warunki oraz płaszczyzny działania, w których te wartości się uzewnętrznią. Idea poprawienia warunków opieki zdrowotnej nad członkami Związku i ich rodzinami doskonaliła się w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych przez Zarząd Koła, a wspierany przez Zarząd Wojewódzki ZŻ WP w Łodzi.

W ciągu ostatnich trzynastu lat członkowie Koła podejmowali szereg przedsięwzięć organizacyjno – profilaktycznych i organizacyjno – leczniczych służących wszystkim członkom i ich rodzinom łódzkiej organizacji naszego Związku, a także przedsięwzięcia naukowo – szkoleniowe, jakim były dwie zorganizowane w Łodzi konferencje naukowo – szkoleniowe. Pierwszą nt., „Jakości życia i opieki zdrowotnej weteranów służby w Wojsku Polskim”, zorganizowaną w czerwcu 2009 roku, zaś drugą we wrześniu 2015 roku nt. „Bezpieczeństwa zdrowotnego żołnierzy, funkcjonariuszy, weteranów służb mundurowych i ich najbliższych”.

Ta społeczna służba człowiekowi i w imię człowieka była doceniana zarówno przez kolegów z innych Kół, co się wyrażało wyborem naszych przedstawicieli do władz centralnych i wojewódzkich naszego Związku, jak i doceniane przez składy zarządów wojewódzkich kolejnych kadencji oraz Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Nie sposób także w tym miejscu wymienić wszystkich dokonań zespołowych i indywidualnych członków naszego Koła im. Gen dyw. prof. dr med. Bolesława Szareckiego w okresie całego XXXV lecia (1981 – 2016) ZŻWP. Nie byłyby one możliwe bez wsparcia naszych kolegów, którzy rozumieli i utożsamiali się z wartościami ducha koleżeństwa – esprit de corps, najpierw Wojskowej Akademii Medycznej, Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych, Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Wojskowej Izby Lekarskiej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów, kolegów prezesów łódzkich zarządów wojewódzkich związków i stowarzyszeń wchodzących w skład FSSMRP. Za to koleżeństwo i wspieranie naszych dotychczasowych działań organizacyjnych wszystkim naszym Przyjaciołom serdecznie dziękuję.

Pierwszy kwartał 2016 roku przyniósł nam niezrozumiałe konsekwencje organizacyjne wynikające z Decyzji MON, a niszczące międzypokoleniowe więzi i ograniczające możliwości sprawnego funkcjonowania Koła im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego.  Na początek X Kadencji (II 2017 r.) do naszego Koła liczącego 81 członków należy 20. profesorów (16. n. med. + 4. n. hum.), w tym jeden były rektor Wojskowej Akademii Medycznej, były rektor Uniwersytetu Medycznego i były rektor Akademii Humanistyczno Ekonomicznej, 2. byłych prorektorów Wojskowej Akademii Medycznej i 1. prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2.  byłych dziekanów WAM i 3. byłych dziekanów Uniwersytetu Medycznego, obecny dziekan Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, 25. doktorów   (21. n. med. + 1. n. farm. + 2. n. hum. +1 n. wojsk.), 20. jest praktykującymi lekarzami medycyny, 14.  magistrów (w tym 2. mgr inż.), 2. oficerów dyplomowanych, 1 inżynier, 20. kolegów jest czynnymi nauczycielami akademickimi.

Jest to ewidentny potencjał intelektualny naszego Koła, który nie pozwoli się postawić do kąta historii. A także może być pewną podstawą do dalszego rozwoju aktywności naszego środowiska, poprzez inicjowanie naukowych i organizacyjnych przedsięwzięć, jakim zapewne jest założenie 14 września 2016 roku Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, które zostało wpisane 1 grudnia ub. roku do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak zapisaliśmy w naszym Statucie SPTWAM i WSZ Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób, dla których tradycje oraz pamięć o dokonaniach Wojskowej Akademii Medycznej i wojskowej służby zdrowia  są wartościami, którym oddają hołd i wysoki szacunek oraz poświęcają się ich kultywowaniu. Stowarzyszenie jest wspólnotą Przyjaciół, którą spaja – towarzysząca od wieków korpusom żołnierzy zawodowych i wojskowym oddziałom – idea „esprit de corps – ducha koleżeństwa”. Utożsamianie się z wyżej przedstawionymi wartościami i celami zapisanymi w Statucie jest podstawowym kryterium przynależności do Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nasze będzie zrzeszało oficerów, podoficerów służby stałej, kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu osobowego medycznego i innych korpusów osobowych Wojska Polskiego. A także emerytów, rencistów tych korpusów, którzy pełnili funkcje dowódcze i dydaktyczne, administracyjne i logistycznej.  Zapraszamy do naszego grona absolwentów i podchorążych byłej Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi, jak i też jej sympatyków – oficerów i podchorążych rezerwy, pracowników naukowych i administracyjnych łódzkich, a także krajowych uczelni, dla których tradycja WAM i służby zdrowia Wojska Polskiego oraz koleżeństwo, ukształtowane podczas służby lub przeszkolenia rezerwy w Wojsku Polskim, czy też wspólnej pracy zawodowej w uczelniach i instytucjach wojskowej służby zdrowia jest trwałą wartością, by być razem. Należeć do nas mogą osoby fizyczne określone powyżej, a także osoby prawne akceptujące zapisy Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

Jestem również przekonany, że przedwojenna idea – „Esprit de corps”,  fundament wartości kadry zawodowej i rezerwy Wojska Polskiego jest tą siłą i spoiwem, która odrodzi duchowo nasze środowisko. Odrodzi i zbuduje międzypokoleniową więź, aby w końcówce swego życia każdy członek Stowarzyszenia miał świadomość, że godnie przeżyliśmy lata służby w Wojsku Polskim, godnie żyjemy, aż do godnego odmeldowania się na wieczną wartę, bo przecież „ Człowiek jest tyle wart ile pozostawia po sobie dobrych wspomnień o nim i jego pracy”.

Płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura

Udostępnij: