16 maja 2019 r. Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ

Podczas majowego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego członków SPTWAM i WSZ, Prezes Stowarzyszenia płk emer. dr Czesław Marmura wręczył członkom i sympatykom naszej organizacji: medale 100-lecia Wojskowej Służby Zdrowia i 60-lecia utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej, honorowe odznaki Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia oraz legitymację nowym członkom naszej organizacji: płk. dr. Michałowi Bajakowi oraz mjr. mgr. Stanisławowi Krzysztoszkowi. Do grona wyróżnionych Medalem 100-lecia WSZ i 60-lecia utworzenia WAM należeli także następujący członkowie SPTWAM i WSZ:  były Komendant-Rektor Wojskowej Akademii Medycznej płk prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki oraz były Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ppłk rez. prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński.

Listę wyróżnionych ujmuje protokół Walnego Zgromadzenia, a zdjęcia z aktów wręczenia medali, odznak i legitymacji członkowskiej, zamieszczone są pod poniższym tekstem.

PROTOKÓŁ
Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i stwierdzenie jego prawomocności.
Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia kol. Czesław Marmura witając zebranych członków Następnie kol. Prezes przedstawił cele Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i zaproponowany w przesłanych Zaproszeniach porządek Walnego Zgromadzenia.:

⦁ Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego;
⦁ Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia;
⦁ Wybór prezydium i przewodniczącego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta;
⦁ Informacja Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPTWAM od 17.05. 2018 r. do 15.05. 2019 roku
⦁ Informacja o uchwałach podjętych przez Zarząd SPTWAM i WSZ (w dniach 1.06.2018 r.; 15.05.2019 r., m.in. dotyczących spraw planistycznych i organizacyjnych i propozycja zmian w Statucie.
⦁ Wręczenie Jubileuszowych Medali Pamiątkowych oraz Odznak Honorowych i Organizacyjnych SPTWAM i WSZ;
⦁ Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za okres od 1.01.2018 r. do 31.12. 2018 r. ;
⦁ Przedstawienie „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres 1.01. 2018 r do 31.12.2018 roku;
⦁ Dyskusja nad wygłoszonymi referatami sprawozdawczymi;
⦁ Podjęcie uchwał zatwierdzających „Sprawozdanie finansowe SPTWAM za okres od 1. stycznia do 31. grudnia 2018 r.” oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres jak wyżej w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym;
⦁ Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium;
⦁ Zatwierdzenie Planu Działalności SPTWAM i WSZ na 2019 r.

Na wniosek Sekretarza, Prezes Zarządu ogłosił, że w zebraniu wg listy obecności udział bierze 34 członków Stowarzyszenia spośród 65 jego członków (lista obecności członków Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zostało zwołane przez Zarząd zgodnie zapisami § 17 Statutu.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia o Walnym Zgromadzeniu zostali powiadomieni zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia. Biorąc powyższe pod uwagę podkreślił, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie Zwyczajne SPTWAM i WSZ jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Wybór prezydium i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta
Kol. Sławomir Płuciennik postawił wniosek, aby w prezydium dzisiejszego Walnego Zgromadzeni Zwyczajnego zasiedli członkowie Zarządu SPTWAMiWSZ. Natomiast Prezes kol. Czesław Marmura zaproponował, aby do tego składu dołączył także kol. S. Płuciennik – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Nie zgłoszono innych wniosków i wniosek kol. S. Płuciennika i kol. Cz. Marmury poddano głosowaniu. Głosowało za oboma wnioskami 34 członków, za było 34 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała nr 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Prezydium ukonstytuowało się wybierając kol. Czesława Marmurę na przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołał kol. Stanisława Wojciechowskiego na protokolanta. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przejął przewodniczenie Zgromadzeniu i poprosił o zgłaszanie uwag do zaproponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia porządku Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad zgromadzenia
Uwag nie zgłoszono.
Głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad.
Liczenie głosów.
Obecnych 34 członków, głosowało 34 członków, za 34 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia– uchwała nr 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Informacja o działalności Zarządu SPTWAM i WSZ za ubiegły okres pracy

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia głos zabrał Prezes Zarządu Kol. Czesław Marmura przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 17 maja 2018 do 15 maja 2019 roku. (Załącznik nr 4 protokołu).

Informacja o podjętych uchwałach przez Zarząd SPTWAM i WSZ
w dniach 17.05 2018 do 16.05.2019 r.

W tym miejscu Sekretarz Zarządu kol. Stanisław Wojciechowski przedstawił zebranym Uchwały Zarządu Stowarzyszenia dotyczące przyjęcia nowych członków zgodnie z § 20 pkt.8 i§ 22 pkt.8 Statutu Stowarzyszenia.

Omówił również Uchwały Zarządu dotyczące zmian we władzach Stowarzyszenia tj. po rezygnacji W-ce Prezesa kol. A. Denysa na jego stanowisko został wybrany kol. J. Błaszczyk.

Również Komisja rewizyjna uzupełniła skład (rezygnacja kol. Z. Kręcisza) w drodze kooptacji i dokonała wyboru kol. M. Mysiakowskiego na członka Komisji Rewizyjnej.

Zmiany zostały potwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd w drodze uchwały powołał Kapitułę Nadania Medali i Odznak SPTWAMiWSZ, która z kolei podjęła uchwały z dnia 6.03 i 13.05.2109 r. nadając członkom i osobom wspierającym SPTWAMiWSZ Medal 100. lecia WSZ i 60. lecia utworzenia WAM oraz Honorową Odznakę SPTWAMiWSZ.
Zarząd podjął również uchwałę z dnia 20.03.2019 r. zatwierdzającą Plan Pracy i Terminarz na 2019 r.
W związku z brakiem zgłoszeń prac na Konkurs na Pamiętnik, Dziennik, Wspomnienie „Refleksja z czasów służby, pracy i lat studiów medycznych w strukturach organizacyjnych służby zdrowia Wojska Polskiego” podjęta została uchwała w dniu 20.03.2019 r. o rezygnacji z przeprowadzenia w/w Konkursu.
W celu umożliwienia delegowania członków Stowarzyszenia(podróże służbowe) Zarząd podjął Uchwałę w dniu 20.03.2019 r. w sprawie Zasad Udzielania Delegacji.

Sekretarz przypomniał zebranym o wyróżnieniu kol. H. Stróżyńskiego (na wniosek Zarządu SPTWAM iWSZ) przez Ministra Zdrowia odznaczeniem Za zasługi dla ochrony zdrowia” założyciela i  Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Łodzi, która w ubiegłym roku obchodziła swoje 20 lecie działalności.

Sekretarz zaproponował zmianę zapisu w § 19 pkt. 1 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia w Statucie SPTWAM iWSZ następująco:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia”.
Zmianę zapisu w § 26 pkt. 1 Rozdział VI Postanowienia dotyczące zmian statutu i rozwiązania stowarzyszenia w Statucie SPTWAMiWSZ następująco:
„Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością głosów”.

Realizując pkt 6 Porządku Walnego Zebrania wręczono nadane przez Kapitułę Nadania Medali i Odznak SPTWAM i WSZ Medal 100- lecia WSZ i 60-lecia utworzenia WAM następującym osobom:

⦁ Bystrowski Andrzej
⦁ Chojnacki Jan
⦁ Dałek Janusz
⦁ Felchner Andrzej
⦁ Florkowski Antoni
⦁ Grubski Maciej
⦁ Janicki Kazimierz
⦁ Jurczakowski Jacek
⦁ Juściński Kazimierz
⦁ Krzpkowski Ryszard
⦁ Leszczyński Włodzimierz
⦁ Lewiński Andrzej
⦁ Mrozowski Jan
⦁ Owczarek Władysław
⦁ Świątnicki Tadeusz
⦁ Wdowczyk Grzegorz
⦁ Wilczyński Gracjan
⦁ Zagrodnik Stefan

i Honorową Odznakę SPTWAM i WSZ:

⦁ Marmura Czesław
⦁ Błaszczyk Jan
⦁ Serbiak Ryszard
⦁ Wojciechowski Stanisław
⦁ Brylikowski Stanisław
⦁ Wdowczyk Mirosław
⦁ Denys Andrzej
⦁ Płóciennik Sławomir

Legitymację i odznaki Stowarzyszenia otrzymali kol. Michał Bajak i kol. Stanisław Krzysztoszek.

Kol. Zbigniew Kręcisz z okazji Jubileuszu 50. urodzin otrzymał z rąk Prezesa SPTWAMiWSZ List Gratulacyjny.

Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za okres od 1.01.2018. do 31.12. 2018 r.

Skarbnik Zarządu Kol. Stanisław Brylikowski przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres za okres od 1.01.2018. do 31.12. 2018 r. oraz przedstawił projekt Budżetu SPTWAMiWSZ na 2019 rok.

Przedstawienie „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres 1.01.2018 do 31.12.2018 r.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Sławomir Płuciennik przedstawiając sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł o udzielenie Zarządowi oraz każdemu z jego członków absolutorium.

Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami

Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdań.
Z uwagi na powyższe Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne nad uchwałami:

Podjęcie uchwał zatwierdzających:

„Sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ za okres od 1.01.2018 do 31. 12. 2018 r.”

Liczenie głosów.
Obecnych 34 członków, głosowało 34 członków, za 34 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.
W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2018 do 31. 12. 2018 r.” celem złożenia go w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie – uchwała nr 3 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres od 1.01.2018 do 31. 12. 2018 r. w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym

Liczenie głosów.
Obecnych 34 członków, głosowało 34 członków, za 34 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.
W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 1.01.2018 do 31. 12. 2018 r. – uchwała nr 4 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium

Głosowanie jawne w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i każdemu z jego członków.
Liczenie głosów.
Obecnych 34 członków, głosowało 34 członków, za 34 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.
W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – uchwała nr 5 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Zatwierdzenie Planu Działalności SPTWAM i WSZ na 2019 r.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu działalności SPTWAM i WSZ i Terminarza na 2019 r.

Liczenie głosów.
Obecnych 34 członków, głosowało 34 członków, za 34 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu działalności SPTWAM i WSZ Terminarza Przedsięwzięć na 2019 r. – uchwała nr 6 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Sekretarz SPTWAM i WSZ kol. S. Wojciechowski przypomniał zasady uiszczania i  wysokość składek członkowskich oraz  wpisowego na lata 2019 i 2020 r.

⦁ wysokość składki członkowskiej na 2019 i 2020 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia zobowiązanych do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z wyłączeniem studentów – 100 zł

⦁ wysokość wpisowego na 2019 i 2020 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia
w tym studentów – 20 zł,
⦁ wysokość składki członkowskiej na 2019 i 2020 rok dla studentów – 20 zł
⦁ wysokość wpisowego na 2019 i 2020 rok dla studentów – 20 zł.

Składkę członkowską w 2020 r. członkowie Stowarzyszenia uiszczają jednorazowo do końca I kwartału. Członkowie nowo przyjęci po I kwartale danego roku uiszczają składkę członkowską w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Wpisowe członkowie Stowarzyszenia, zobowiązani do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, uiszczają jednorazowo w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Podjęcie uchwały o zmianie w Statucie Stowarzyszenia

Zmiana zapisu w § 19 pkt. 1 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia w Statucie SPTWAMiWSZ następująco:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia”.
Zmiana zapisu w § 26 pkt. 1 Rozdział VI Postanowienia dotyczące zmian statutu i rozwiązania stowarzyszenia w Statucie SPTWAMiWSZ następująco:
„Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością głosów”.

Jednocześnie Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do konsultacji prawnej powyższych zapisów.
Głosowanie jawne w sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia
Liczenie głosów.
Obecnych 34 członków, głosowało 34 członków, za 34 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.
W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia. – uchwała nr 7 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego SPTWAM iWSZ kol. Czesław Marmura zakończył obrady.

Protokolant Przewodniczący Zgromadzenia – mgr Stanisław Wojciechowski

Dr n. hum. Czesław Marmura

Uchwała nr 1 /2019
Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 34 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało o powołaniu prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach: kol. Stanisława Brylikowskiego, Kol. Jana Błaszczyka, kol. Czesława Marmury, kol. Ryszarda Serbiaka, kol. Mirosława Wdowczyk, kol. Stanisława Wojciechowskiego (członków Zarządu SPTWAMiWSZ) i kol. Sławomira Płuciennika (Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ.
Na 65 członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu głosowało 34 członków Stowarzyszenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

Uchwała nr 2 /2019
Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcie porządku obrad zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym
34 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało o  zatwierdzeniu porządku obrad zgromadzenia.

Na 65 członków Stowarzyszenia obecnych 34 członków, głosowało 34 członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 /2019
Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za okres od 1.01 do 31. 12. 2018 r.” i Budżetu Stowarzyszenia na 2019 r.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 34 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało o zatwierdzeniu „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01 do 31. 12. 2018 r.” – przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zalecając złożenie go w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie w stosownym terminie.

Na 65 członków Stowarzyszenia obecnych 34 członków, głosowało 34 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zebrania Przewodniczący Zebrania

Uchwała nr 4 /2019
Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres od 1.12 do 31. 12. 2018 r.”

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 34 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało o zatwierdzeniu „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres od 1.12 do 31. 12. 2018 r.” – przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Na 65 członków Stowarzyszenia obecnych 34 członków, głosowało 34 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

Uchwała nr 5 /2019
Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 34 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, udzieliło absolutorium za ubiegły rok Zarządowi SPTWAM i WSZ.

Na 65 członków Stowarzyszenia obecnych 34 członków, głosowało 34 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzeni

Uchwała nr 6 /2019
Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia
z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu działalności SPTWAM i WSZ na 2019 r.”
i Terminarza Pracy na 2019 r.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 34 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się zatwierdziło Planu Pracy i Terminarza Przedsięwzięć SPTWAM i WSZ w 2019 roku – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Na 65 członków Stowarzyszenia obecnych 34 członków, głosowało 34 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzeni

Uchwała nr 7/ 2019
Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPTWAM i WSZ

Zmiana zapisu w § 19 pkt. 1 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia w Statucie SPTWAM i WSZ następująco:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.”

 

  

 

Udostępnij: