OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA nt. Historyczna refleksja o służbie zdrowia Wojska Polskiego z perspektywy jubileuszu jej 100-lecia i 60-lecia utworzenia w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej

W kalendarz tegorocznych obchodów Jubileuszy: 100-lecia powołania Etatowej Służby Zdrowia Wojska Polskiego i 60-lecia utworzenia w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej wpisało się łódzkie środowisko wamowskie (Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia), organizując 17 listopada 2018 r. w sali wykładowej im. gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. Henryka Chmielewskiego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM przy pl. Hallera 1C – Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. Historyczna refleksja o służbie zdrowia Wojska Polskiego z perspektywy jubileuszu jej 100-lecia i 60-lecia utworzenia w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej. Konferencję swym honorowym patronatem objęli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Grubski, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

Konferencję, którą współprowadzili prof. dr hab. n.med. Jurek Olszewski, Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz płk emer. dr Czesław Marmura, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, otworzył prof. J. Olszewski (zdjęcie nr 1), witając jej uczestników, a w tej liczbie przybyłych gości w osobach: dr Aurelię Ostrowską, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej, mgr. Marcina Młynarczyka, Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego, płk. Piotra Napieraja z Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, płk. lek. Marka Weselaka z Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, płk. lek. Zbigniewa Aszkielańca, Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, płk. Wiesława Jaskulskiego, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, dr. n. med. Henryka Strużyńskiego, Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Łodzi, prof. dr hab. med. Alinę Morawiec-Sztanderę, Prodziekan ds. nauki Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr n. med. Kazimierza Janickiego Przewodniczącego Komisji Historycznej Wojskowej Izby Lekarskiej. (Zdjęcie nr 2 i 3).

Po ceremonii powitania nastąpiło odczytanie adresów od honorowych patronów konferencji. Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego, Marcin Młynarczyk, odczytał list od Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępienia. /Skan 1/ .

Z kolei, płk emer. dr Czesław Marmura odczytał list /skan 2/, od Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Wprowadzając w tematykę konferencji, płk emer. dr Czesław Marmura, odniósł się do obu historycznych Jubileuszy w dziejach polskiej wojskowej służby zdrowia oraz wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim. (Zdjęcie nr 4). Poinformował przy tym zebranych o organizowanych z tych okazji przedsięwzięciach realizowanych przez Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. Dr Czesław Marmura w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, której jest Prezesem, wręczył dr Aurelii Ostrowskiej, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej – Honorową Odznakę SPT WAM i WSZ, do której dołączył książkę własnego autorstwa „Medyczna myśl wojskowa II Rzeczypospolitej” (zdjęcie nr 5).

Przed przystąpieniem do merytorycznej części spotkania naukowego, prof. Jurek Olszewski i dr Czesław Marmura przekazali gościom z Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Komendantowi Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego konferencyjne materiały z upominkiem w postaci pięknego albumu „Łódź. Pałace i wille” autorstwa Krzysztofa Stefańskiego i Jacka Kusinskiego. W dalszej części konferencji ta cenna pozycja, trafiła także do rąk naukowców wygłaszających swoje referaty. Ponadto, prof. J. Olszewski wręczył Dyrektor dr Aurelii Ostrowskiej monografię „Historia Kliniki Otolaryngologii WAM i UW w Latach 1958-2017”. W imieniu delegacji Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON wystąpiła Dyrektor dr Aurelia Ostrowska, dziękując za zaproszenie, za suweniry oraz życząc owocnego obradowania. (Zdjęcie nr 6).

Po powitalnych ceremoniach i otwierających wystąpieniach, nastąpiła prezentacja referatów przewidzianych w programie konferencji, które kolejno wygłaszali:

  1. Płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura – referat wprowadzający do merytorycznych rozważań wynikających z tytułu konferencji.

  2. Dr n. med. Maria J. Turos z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nt. U źródeł organizacyjnych polskiej wojskowej służby zdrowia w XVIII i XIX wieku. (Zdjęcie nr 7).

  3. Prof. dr hab. n. hum. Andrzej Felchner z kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Filia w Piotrkowie Trybunalskim i płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura, Prezes SPTWAM i WSZ nt. Organizacja służby zdrowia Wojska Polskiego pierwszych latach niepodległości II Rzeczypospolitej. (Zdjęcie nr 8).

  4. Prof. UŁ dr hab. Witold Jarno z Uniwersytetu Łódzkiego nt. Wojskowa służba zdrowia w Łodzi w latach 1918 – 1939. ( Zdjęcie nr 9).

  5. Prof. UMed. dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nt. Wojskowa służba zdrowia w falerystyce i medalierstwie na przestrzeni 100 lat. (Zdjęcie nr 10).

Po przerwie kawowej, bardzo ciekawy referat nt. Idea krwiolecznictwa i krwiodawstwa w Wojsku Polskim w XX wieku , wygłosiła Pani dr n. med. Renata Paliga z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. (Zdjęcie nr 11). Na zakończenie temperaturę konferencji podniósł prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz, który wygłosił bardzo ciekawy referat nt. Polityczne, gospodarcze i wojskowe aspekty utworzenia w Łodzi w 1958 roku Wojskowej Akademii Medycznej i jej rozwiązania w 2002 roku. (Zdjęcie nr 12). W dyskusji Pani Dyrektor dr Aurelia Ostrowska zaprezentowała wizję MON kształcenia lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek dla potrzeb wojskowej służby zdrowia. (Zdjęcie nr 13).

Pozostałe, zgłoszone referaty zostały złożone do biura Konferencji. Organizatorzy przyjęli z zadowoleniem wystąpienie Pana dr. n. med. Kazimierza Janickiego, przedstawiciela Wojskowej Izby Lekarskiej, który przekazując życzenia dla uczestników konferencji od Prezesa WIL dr Artura Płachty, zadeklarował wsparcie dla wydania monografii z tej Konferencji.

Zdjęcie nr 1 

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Skan 1

Skan 2

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

Zdjęcie nr 9

Zdjęcie nr 10

Zdjęcie nr 11

Zdjęcie nr 12

Zdjęcie nr 13

Należy także podkreślić, iż w trakcie konferencji, jej uczestnicy mogli obejrzeć okolicznościową wystawę wybranych publikacji związanych z wojskową służbą i medycznym kształceniem w Wojsku Polskim oraz fragment falerystycznej i medalierskiej kolekcji prof. Zbigniewa Dudkiewicza. 

Uczestnicy rocznicowego spotkania naukowego uwiecznili się na wspólnych fotografiach, a w przerwie obrad mogli skorzystać z cateringowych smakowitości, zapewnionych przez organizatorów konferencji.Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Udostępnij: