9 czerwca 2022 r. Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia płk dr n. hum. Czesław Marmura witając zebranych członków. Następnie kol. Prezes przedstawił cele Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i zaproponowany w przesłanych zaproszeniach porządek Walnego Zgromadzenia.:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego.

 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia.

 3. Wybór prezydium i przewodniczącego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta.

 4. Informacja Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPTWAM od 11.06. 2021 r. do 8.06. 2022 roku oraz zapoznanie z Planem Działalności SPTWAM i WSZ i Terminarzem na 2022 r.
 5. Przyjęcie do wiadomości zatwierdzonych uchwał Zarządu SPTWAM i WSZ r. (w okresie od 11.06.2021 r. do 8.06.2022 r.), dotyczących m.in. spraw planistycznych i organizacyjnych.

 6. Wręczenie Legitymacji i Odznaki Organizacyjnej SPTWAM i WSZ (kol. Eugeniusz Rudczyk), a także książek „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim” oraz Odznaki Honorowej (kol. Maciej Mysiakowski).

 7. Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za okres od 1.01.2021 r. do 31.12. 2021 r.

 8. Przedstawienie „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ” za okres od 1.01. 2021 r. do 31.12.2021 roku oraz wybór członka (uzupełnienie) Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ.

 1. Dyskusja nad wygłoszonymi referatami sprawozdawczymi.

 2. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia zatwierdzających „Sprawozdanie finansowe SPTWAM za okres od 1. stycznia do 31. grudnia 2021 r.” oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres jak wyżej, w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym. Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały o wysokości i czasie opłacania składek członkowskich w 2023 roku.
 1. Wolne wnioski.

Na wniosek Sekretarza, Prezes Zarządu ogłosił, że w zebraniu wg listy obecności udział bierze 16 członków Stowarzyszenia spośród 59 jego członków.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zostało zwołane przez Zarząd zgodnie zapisami § 17 Statutu. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia o Walnym Zgromadzeniu zostali powiadomieni zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Zwyczajne SPTWAMiWSZ zgodnie z zapisami Statutu § 19 pkt. 1 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia – zostało rozpoczęte w II terminie.

Biorąc powyższe pod uwagę podkreślił, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie Zwyczajne SPTWAM i WSZ jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Wybór prezydium i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
oraz powołanie protokolanta.

Kol. S. Płuciennik postawił wniosek, aby w prezydium dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego zasiedli członkowie Zarządu SPTWAMiWSZ. Natomiast Prezes Stowarzyszenia płk dr n. hum. Czesław Marmura zaproponował, aby do tego składu dołączył także ppłk mgr S. Płuciennik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz kol. Hieronim Bartel.

Nie zgłoszono innych propozycji i wniosek kol. S. Płuciennika oraz kol. Cz. Marmury poddano głosowaniu. Głosowało za oboma wnioskami 16 członków, za było 16 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

Prezydium ukonstytuowało się wybierając kol. Hieronima Bartla na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołał ppłk. mgr. Stanisława Wojciechowskiego na protokolanta. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przejął przewodniczenie Zgromadzeniu i poprosił o zgłaszanie uwag do zaproponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia porządku Walnego Zgromadzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Przyjęcie porządku obrad zgromadzenia

Głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad.

Obecnych 16 członków, głosowało 16 członków, za 16 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia– uchwała nr 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Informacja o działalności Zarządu SPTWAM i WSZ
za ubiegły okres pracy.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia głos zabrał Prezes Zarządu kol. Czesław Marmura przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 11 czerwca 2021 do 8 czerwca 2022 roku.

Zapoznał również z Planem Działania i Terminarzem na 2022 rok.

Informacja o podjętych uchwałach przez Zarząd SPTWAM i WSZ
od 11.06.2021 r. do 8.06.2022 r.

W tym miejscu Sekretarz Zarządu kol. Stanisław Wojciechowski przedstawił zebranym Uchwały Zarządu Stowarzyszenia dotyczącą przyjęcia nowych członków zgodnie z § 20 pkt.8 i§ 22 pkt.8 Statutu Stowarzyszenia – kol. Jurek Olszewski i kol. Eugeniusz Rudczyk.

Zarząd zatwierdził również uchwały Kapituły Nadania Medali i Odznak SPTWAMiWSZ, nadające członkom Stowarzyszenia Honorową Odznakę SPTWAMiWSZ. a także książek „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”

Zarząd podjął również uchwałę zatwierdzającą Plan Pracy i Terminarz SPTWAMiWSZ na br.

Realizując pkt 6. Porządku Walnego Zgromadzenia

Wręczono:

Legitymację członkowską i odznakę organizacyjną i książkę: „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”

kol. Eugeniuszowi Rudczykowi;

Odznakę Honorową SWPTWAM i WSZ

kol. Maciejowi Mysiakowskiemu.

Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ
za okres od 1.01.2021. do 31.12. 2021 r.

Skarbnik Zarządu kol. Stanisław Brylikowski przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres za okres od 1.01.2021 r. do 31.12. 2021 r., które zostało sporządzone na podstawie Sprawozdania wykonanego przez gl. Księgową P. Katarzynę Książczak oraz przedstawił projekt Budżetu SPTWAMiWSZ na 2022 rok.

Przedstawienie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Sławomir Płuciennik przedstawiając sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł (Uchwała KR) o udzielenie Zarządowi oraz każdemu z jego członków absolutorium.

Zgłosił również wniosek o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej (Uchwała KR) w osobie kol. Ludwika Sochala.

Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami

Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdań.

Z uwagi na powyższe Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałami.

Podjęcie uchwał zatwierdzających:

Sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ za okres od 1.01 do 31. 12. 2021 r.”

Obecnych 16 członków, głosowało 16 członków, za 16 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.12 do 31. 12. 2021 r.” celem złożenia go w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie.

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres
od 1.01 do 31. 12. 2021 r.

Obecnych 16 członków, głosowało 16 członków, za 16 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 1.01. do 31. 12. 2021 r.

Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium

Głosowanie jawne w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i każdemu z jego członków.

Obecnych 16 członków, głosowało 16 członków, za 16 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium

Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej

Głosowanie jawne w sprawie wyboru w skład Komisji |rewizyjnej Stowarzyszenia kol. Ludwika Sochala

Obecnych 16 członków, głosowało 16 członków, za 16 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie powołania w skład Komisji Rewizyjnej kol. Ludwika Sochala (Zainteresowany wyraził zgodę).

Wysokość składek członkowskich i wpisowego na 2023 rok.

Sekretarz SPTWAMiWSZ ppłk mgr S. Wojciechowski przypomniał zasady uiszczania i wysokość składek członkowskich i wpisowego obowiązujących w 2022 r. oraz zaproponował kontynuacje dotychczasowych stawek i zasad opłacania składek członkowskich tj.:

 • wysokość składki członkowskiej 2023 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia zobowiązanych do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z wyłączeniem studentów – 100 zł

 • wysokość wpisowego na 2022 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia
  w tym studentów – 20 zł,

 • wysokość składki członkowskiej na 2023 rok dla studentów – 20 zł

Składkę członkowską w 2023 r. członkowie Stowarzyszenia uiszczają jednorazowo do końca I kwartału. Członkowie nowo przyjęci po I kwartale danego roku uiszczają składkę członkowską w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Wpisowe członkowie Stowarzyszenia, zobowiązani do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, uiszczają jednorazowo w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Utrzymanie zwolnień z opłaty składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 90 lat lub ukończą w roku 2023.

Głosowanie jawne w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej w 2023 r. oraz utrzymanie zwolnienia z opłaty członków SPTWAM, którzy ukończyli 90 lat lub kończą je w 2023 r.

Obecnych 16 członków, głosowało 16 członków, za 16 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

Wolne wnioski

Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego SPTWAM i WSZ kol. Hieronim Bartel zakończył obrady.

Protokolant Przewodniczący Zgromadzenia

Stanisław Wojciechowski Hieronim Bartel

PODPISY NA ORYGINALE

Uchwała nr 3 /2022

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ

za okres od 1.01 do 31. 12. 2021 r.” i Budżetu Stowarzyszenia na 2022 r.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 16 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało o zatwierdzeniu „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01 do 31. 12. 2021 r.”. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Dokumenty te należy złożyć w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie w stosownym terminie.

Na 59 członków Stowarzyszenia obecnych 16 członków, głosowało 16 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zebrania Przewodniczący Zebrania

PODPISY NA ORYGINALE

Uchwała nr 5 /2022

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym16 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, udzieliło absolutorium za ubiegły rok Zarządowi SPTWAM i WSZ. (Uchwała Komisji Rewizyjnej jest załącznik do niniejszej Uchwały).

Na 59 członków Stowarzyszenia obecnych 16 członków, głosowało 16 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

PODPISY NA ORYGINALE

Uchwała nr 7/2022

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłaty składki członkowskiej w 2023 roku.

Składka członkowska:

 • wysokość składki członkowskiej 2023 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia zobowiązanych do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z wyłączeniem studentów – 100 zł

 • wysokość wpisowego na 2023 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia
  w tym studentów –
  20 zł,

 • wysokość składki członkowskiej na 2023 rok dla studentów – 20 zł

Składkę członkowską w 2023 r. członkowie Stowarzyszenia uiszczają jednorazowo do końca I kwartału. Członkowie nowo przyjęci po I kwartale danego roku uiszczają składkę członkowską w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Wpisowe członkowie Stowarzyszenia, zobowiązani do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, uiszczają je jednorazowo w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Z opłaty składki zwolnieni zostają członkowie SPTWAM, którzy ukończyli 90 lat lub kończą je w 2023 roku.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym16 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zatwierdziło wysokość składki członkowskiej na 2023 rok oraz zasady jej uiszczania.

Na 59 członków Stowarzyszenia obecnych 16 członków, głosowało 16 członków SPTWAM.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

PODPISY NA ORYGINALE

Udostępnij: