Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia – 6 czerwca 2024 r.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

6 czerwca 2024 r.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i stwierdzenie jego prawomocności.

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia płk dr n. hum. Czesław Marmura witając zebranych członków. Następnie kol. Prezes przedstawił cele Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i zaproponowany w przesłanych zaproszeniach porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego; Minuta Ciszy: śp. Mariana Dójczyńskiego, śp. Stanisława Sołtysińskiego, śp. Zdzisława Iwanowskiego;

 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia;

 3. Wybór prezydium i przewodniczącego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta;

 4. Informacja Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPTWAM i WSZ od 16.06. 2023 r. do 5.06. 2024 roku oraz zapoznanie z Planem Działalności SPTWAM i WSZ w 2024 r. i Terminarzem na 2024 rok.

 5. Przyjęcie do wiadomości zatwierdzonych uchwał Zarządu SPTWAM i WSZ (w dniach 16.06.2023 r. do 5.06.2024 r., m.in. dotyczących spraw planistycznych i organizacyjnych;

 6. Wręczenie Jubilatom Grawertonów Urodzinowych, a także książek „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”.

 7. Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za okres od 1.01.2023 r. do 31.12. 2023 r.;

 8. Przedstawienie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres 16.06. 2023 r do 05.06.2024 roku;

 9. Wybór członka Zarządu –skarbnika (informacja o rezygnacji kol. ppłk inż. Stanisława Brylikowskiego z członkostwa w Zarządzie oraz uzupełnienie składu Zarządu SPTWAM i WSZ);

 10. Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami i wnioskami;

 11. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia zatwierdzających „Sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ za okres od 1. stycznia do 31. grudnia 2023 r.” w celu złożenia w Urzędzie Skarbowy oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres 17 czerwiec 2023 r do 5 czerwca 2024 r.

 12. Podjęcie uchwały o wysokości i czasie opłacania składek członkowskich w 2025 roku;

 13. Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium;

 14. Wolne wnioski.

Na wniosek Sekretarza, Prezes Zarządu ogłosił, że w zebraniu wg listy obecności udział bierze 19 członków Stowarzyszenia spośród 19 jego członków.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zostało zwołane przez Zarząd zgodnie zapisami § 17 Statutu.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia o Walnym Zgromadzeniu zostali powiadomieni zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Zwyczajne SPTWAM i WSZ zgodnie z zapisami Statutu § 19 pkt. 1 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia – zostało rozpoczęte w II terminie.

Biorąc powyższe pod uwagę podkreślił, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie Zwyczajne SPTWAM i WSZ jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Wybór prezydium i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
oraz powołanie protokolanta.

Kol. Sławomir Płuciennik postawił wniosek, aby w prezydium dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego zasiedli członkowie Zarządu SPTWAM i WSZ w osobach

kol. Czesław Marmura, kol. Jan Błaszczyk, kol. Ryszard Serbiak, kol. Mirosław Wdowczyk i kol. Stanisław Wojciechowski.

Nie zgłoszono innych propozycji i wniosek kol. S. Płuciennika poddano głosowaniu. Głosowało za wnioskiem 19 członków, za było 19 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała nr 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Prezydium ukonstytuowało się wybierając kol. Czesław Marmurę na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołał kol. Stanisława Wojciechowskiego na protokolanta. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przejął przewodniczenie Zgromadzeniu i poprosił o zgłaszanie uwag do zaproponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia porządku Walnego Zgromadzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Przyjęcie porządku obrad zgromadzenia

Głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad.

Obecnych 19 członków, głosowało 19 członków, za 19 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Informacja o działalności Zarządu SPTWAM i WSZ
za ubiegły okres pracy.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia głos zabrał Prezes Zarządu kol. Czesław Marmura przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 16.06. 2023 r. do 05.06. 2024 roku.

Zapoznał również z Planem Działania i Terminarzem na 2024 rok.

Wystąpienie Prezesa SPTWAM i WSZ .

na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6.06.2024 roku, w roku podpisania 27 maja br. przez wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka -Kamysza listu intencyjnego o reaktywowaniu w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej

Roczny okres działalności naszego Stowarzyszenia od poprzedniego Walnego Zgromadzenia (15.06.2023 r.) jest niekiedy wystarczającym czasem do podsumowania, czy założone cele – zapisane w Statucie są realizowane? Czy organizacyjnie idziemy w dobrym kierunku? Czy wybrane władze SPTWAM i WSZ realizują te wskazane cele?

Stworzyliśmy we wrześniu 2016 roku grono przyjaciół, które oparte jest na wartościach „esprit de corps” i liczy na dzisiaj 60 członków (w tym 4 członków 90 plus). W styczniu , lutym i marcu bieżącego roku pożegnaliśmy trzech kolegów: 22 stycznia śp. Płk dr. n. med. Mariana Dójczyńskiego, 29 lutego śp. płk. mgr. Zdzisława Iwanowskiego i 15 marcu ppłk. Stanisława Sołtysińskiego, którzy odmeldowali się na „wieczną wartę”.

Przypominam, że na jednym Zgromadzeniu (w 2017) roku przyjęliśmy zasadę płacenia składek za aktualny rok do daty Walnego Zgromadzenia SPTWAM i WSZ. Do dnia dzisiejszego 7 członków nie zapłaciło składki członkowskiej, a także 4 członków liczących lat 90 plus jest zwolnionych z płacenia składki członkowskiej.

Ujmując chronologicznie w minionym okresie zorganizowaliśmy od 16 czerwca 2023 roku następujące przedsięwzięcia:

– zorganizowaliśmy 5 zebrań Zarządu SPTWAM i WSZ;

– dwa świąteczne spotkania koleżeńskie : 14 grudnia 2023 r. (dofinansowanie WIL 1500 zł) i 26 marca 2024 rok dofinansowanie WIL 1500 złotych;

– dwa Znicze Pamięci :14 listopada 2023 r. i 16 maja 2024 roku;

– dwa spotkania koleżeński: 14 listopada 2023 r. i 16 maja 2024;

W roku bieżącym: 11 stycznia 2024 roku odbyło się Zebranie Zarządu SPTWAM i WSZ (zatwierdzenie Terminarza i Planu Pracy SPTWAM i WSZ na 2024 rok .

14 marca 2024 roku Uznaliśmy potrzebę organizacji Koleżeńskiego Spotkania Wielkanocnego w dniu 26 marca br. 

16 maja 2024 roku odbył się Znicz Pamięci przy pomniku Wyższego Szkolnictwa Medycznego Wojska Polskiego oraz Zebranie Zarządu – ustalenie porządku Walnego Zgromadzenia SPTWAM i WSZ w dniu 6 czerwca i innych spraw organizacyjnych. Odbyło się także Spotkanie Koleżeńskie .

W dniu 26 marca 2024 roku odbyło się Wielkanocne Spotkanie Koleżeńskie, 1500 zł dofinansował WIL

Stan konta SPTWAM i WSZ na 5.czerwca 2024 roku 14012,94 zł

Informacja o Planie Pracy SPTWAM i WSZ na 2024 r. i Terminarzu na 2024 r.

Inne sprawy organizacyjne Uchwała Zarządu o zmianie członka – skarbnika Zarządu SPTWAM i WSZ.

PLAN PRACY

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TRADYCJI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ I WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA W 2024 ROKU

GŁÓWNE KIERUNKI I ZADANIA:

I. W działalności organizacyjnej.

 • Systematyczne uaktywnianie członków i sympatyków Stowarzyszenia w integrowaniu środowisk byłej kadry zawodowej Wojskowej Akademii Medycznej, zarówno pracującej w Uniwersytecie Medycznym, Wojskowym Instytucie Medycznym, w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego oraz w Szpitalach Wojskowych, a także w innych instytucjach, jak też kadry będącej poza sferą aktywności zawodowej, poprzez popularyzowanie w nich, idei „Esprit de corps”, rozumianej jako nadrzędnego szacunku do tradycji Wojska Polskiego i byłej Wojskowej Akademii Medycznej , a także wartości oficerskiego koleżeństwa oraz wzajemnej życzliwości w niesieniu pomocy potrzebującym członkom i ich rodzinom.

 • Dynamizowanie działań organizacyjnych, sprawności informacyjnej i osobistej członków władz Stowarzyszenia zmierzających do rozszerzenia liczby członków SPTWAM i WSZ poprzez pozyskanie wartościowych członków zgodnie z zapisem § 1 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia.

II . W działalności społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

 1. Kształtowanie świadomości historycznej i patriotyczno – obywatelskiej poprzez pielęgnowanie ponad 100 letniej tradycji Wyższego Szkolnictwa Medycznego oraz wojskowej służby zdrowia w Wojsku Polskim , poprzez organizacje różnych form przedsięwzięć naukowo – organizacyjnych. Organizowanie różnych form przedsięwzięć kulturalno – rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, które będą integrowały środowiska „postwamowskie” i sympatyków z innych służb mundurowych.

III. W działalności socjalnej i opieki zdrowotnej.

 1. Poszerzanie dostępności, dla potrzebujących członków Stowarzyszenia i ich rodzin, do specjalistów oraz wysoko specjalistycznej diagnostyki poprzez system organizowanych badań profilaktyczno – lekarskich w Łodzi oraz innych obszarów opieki zdrowotnej, a zwłaszcza w rehabilitacji i geriatrii.

 1. Systematyczne monitorowanie przez Komisję ds. Opieki Zdrowotnej warunków socjalno – bytowych i zdrowotnych członków SPTWAM i WSZ i ich najbliższych będących w trudnej sytuacji materialnej, a także organizowanie i koordynowanie przez Wiceprezesa ds. opieki zdrowotnej działań hospicyjno-paliatywnych dla niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia i ich rodzin .

TERMINARZ SPTWAM i WSZ NA 2024 ROK.

LP

TREŚĆ ZAMIERZENIA

TERMINY I

MIEJSCE REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY WYKONAWCY

UWAGI

1

2

3

4

5

I

W działalności organizacyjnej I naukowej:

1.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ( Tematy dotycząca spraw organizacyjnych oraz aktualizacja planowanych przedsięwzięć).

ZASADNICZA TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA:

 1. 11. Stycznia

Omówienie i zatwierdzenie Planu Pracy SPTWAM i WSZ w 2024 roku oraz projektu Preliminarza wydatków w 2024 roku . Sprawy personalne i organizacyjne SPTWAM i WSZ.

 1. 14. Marca:

 1. Omówienie oraz przyjęcie sprawozdań Komisji Problemowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przyjęcie uchwał organizacyjnych.

 1. Wręczenie członkom Grawertonów z okazji Jubileuszy Urodzin

– 16. Maja:

Zatwierdzenie dokumentów organizacyjnych i sprawozdawczych na Walne Zgromadzenie SPTWAM i WSZ w dniu 6. CZERWCA br.

Problematyka organizacyjna pracy Zarządu w okresie miesięcy wakacyjnych i zaplanowanych zamierzeń na II półrocze 2024 roku. Wnioski do dalszej działalności społecznej i organizacyjnej;

12. WRZEŚNIA: Analiza możliwości zorganizowania przedsięwzięć dla członków SPTWAM i WSZ w drugiej połowie 2024 roku.

5. GRUDNIA: Ocena realizacji zaplanowanych w 2024 r. przedsięwzięć. Określenie głównych kierunków i formy działalności organizacyjno – społecznej SPTWAM i WSZ w następnym roku 2025.

Przedstawienie projektu Terminarza Przedsięwzięć w 2025 roku.

CZWARTEK godz. 11 SALA w PAN

CZWARTEK godz. 11.

SALA w PAN

CZWARTEK godz. 11

SALA w PAN

CZWARTEK godz. 11

SALA w PAN

Prezes Stowarzyszenia

Płk dr n. hum. Czesław Marmura,

Wiceprezes- Płk prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

wiceprezes –

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak,

Sekretarz – Ppłk mgr Stanisław Wojciechowski,

Skarbnik – ppłk inż. Stanisław Brylikowski

Członek – Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktów z mediami – Ppłk mgr Mirosław Wdowczyk

Członkowie KR SPTWAM i WSZ

Prezes Płk dr n. hum. Cz. Marmura

Członkowie Zarządu

Prezes Koła Płk dr n. hum. Cz. Marmura,

Członkowie Zarządu, Członkowie KR SPTWAM i WSZ

2.

Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia

 1. Tradycja oficerskiego koleżeństwa „Esprit de corps” realizowana w SPTWAM i WSZ fundamentem integracji środowiska wywodzącego się ze wspólnej służby w Wojskowej Akademii Medycznej.

 1. Sprawy organizacyjno – personalne i finansowe Stowarzyszenia, a w tym zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok.

 1. Wyróżnienie członków i sympatyków SPTWAM i WSZ

6 CZERWCA

CZWARTEK

GODZ. 13.40

w I Terminie

Godz. 14.00

2 term.

Sala PAN

Prezes Płk dr n. hum.

Cz. Marmura

Członkowie Zarządu,

Członkowie SPTWAM i WSZ

3.

Znicz Pamięci. Refleksje przy pomniku Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim .

8. Maja (środa) godz. 12.00

Pl. Hallera

14 listopada (czwartek)

godz. 12.00

Pl. Hallera,

Płk dr Cz. Marmura

Członkowie SPTWAM i WSZ

II.

W DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ i REKREACYJNA:

Płk dr Czesław Marmura

Członkowie Zarządu

1.

Udział przedstawicieli władz i członków Stowarzyszenia w uroczystościach uniwersyteckich, w uroczystościach wojskowych oraz w uroczystościach świąt państwowych, a także w różnych uroczystościach organizowanych przez organizacje mundurowe wchodzące w skład FSSM RP.

Wg oddzielnych planów i zaproszeń

Płk dr n. hum. Czesław Marmura, członkowie Zarządu i SPTWAM i WSZ

2.

Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych wg oddzielnego planu lub innych form spotkań koleżeńskich.

Styczeń , Maj,

Listopad

Prezes, członkowie Zarządu

Ppłk mgr Stanisław Wojciechowski

Mgr Marcin Młynarczyk

3.

Opracowanie i przekazanie życzeń oraz listów gratulacyjnych z okazji świąt i jubileuszy urodzin.

Cały rok

Kwiecień ,

Grudzień

Płk dr n. hum. Cz. Marmura,

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak,

Ppłk mgr Stanisław Wojciechowski

4.

Integracyjne Spotkania Koleżeńskie

a/ Wielkanocne

b/ Wigilijne

26 marca (wtorek)

Godz. 16.00

12. grudnia (czwartek)

Godz., 16.00

Płk dr n. hum. Cz. Marmura,

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak,

Ppłk mgr Stanisław Wojciechowski

III

W DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ I ZDROWOTNEJ

1.

Monitorowanie warunków socjalno – bytowych i zdrowotnych członków SPTWAM i WSZ i ich najbliższych będących w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Cały rok

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak

2.

Dokonanie analizy i oceny organizacyjnej opieki zdrowotnej nad członkami i ich rodzinami oraz oceny i możliwości udzielenia pomocy dla niepełnosprawnych samotnych członków SPTWAM i WSZ

Raz na rok na posiedzeniu Zarządu

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak, płk mgr Ryszard Krzepkowski, mjr. Dr n. med. Andrzej Bystrowski

Za Zarząd SPTWAM i WSZ

Prezes / – / Płk emer. dr Czesław Marmura

Sekretarz Zarządu kol. Stanisław Wojciechowski przedstawił zebranym Uchwały Zarządu Stowarzyszenia dotyczącą przyjęcia nowych członków zgodnie z § 20 pkt.8 i § 22 pkt.8 Statutu Stowarzyszenia – kol. Marka Paradowskiego w dn. 16.05.br.

Zarząd zatwierdził również uchwały Kapituły Nadania Medali i Odznak SPTWAM i WSZ, nadające członkom Stowarzyszenia „Grawertony” z okazji jubileuszy urodzin, a także książek „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”

Zarząd podjął również uchwałę zatwierdzającą Plan Finansowy i Plan Pracy i Terminarz SPTWAM i WSZ na br.

Zarząd na Posiedzeniu w dniu 06.06. br. przyjął rezygnację Skarbnika Stowarzyszenia Stanisława Brylikowskiego (stan zdrowia) i rekomendował na członka Zarządu- Skarbnika Stowarzyszenia kol. W. Leszczyńskiego. Zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia

§ 24, który mówi:

 1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia, pochodzących z wyboru, ulegnie zmniejszeniu
  w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

 1. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Zarząd w głosowaniu jawnym uchwalił, co następuje:

Przyjął rezygnację z członka Zarządu i z funkcji Skarbnika SPTWAM i WSZ kol. Stanisława Brylikowskiego, jednocześnie po uzyskaniu zgody kol. Włodzimierza Leszczyńskiego powołał go w skład Zarządu Stowarzyszenia i powierzył funkcję Skarbnika.

Realizując pkt 6. Porządku Walnego Zgromadzenia

Wręczono:

Grwertony Jubileuszowe SPTWAM i WSZ z okazji urodzin (kol. Kazimierz Juściński 95 lat, kol. Stanisław Krzysztoszek 75 lat), a także książek „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”.

Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ
za okres od 1.01.2023. do 31.12. 2023 r.

W imieniu Skarbnika Zarządu kol. Stanisława Brylikowskiego nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia ze względu na stan zdrowia, kol. Czesław Marmura przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres za okres od 1.01.2023 r. do 31.12. 2023 r., które zostało sporządzone na podstawie Sprawozdania wykonanego przez Główną Księgową P. Katarzynę Książczak oraz przedstawił projekt Budżetu SPTWAM i WSZ na 2024 rok.

 

Przedstawienie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres 1.01.2023 do 31.12.2023 r.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Sławomir Płuciennik przedstawiając sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł (Uchwała KR) o udzielenie Zarządowi oraz każdemu z jego członków absolutorium.

Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami i wnioskami;

Kol. Jan Błaszczyk stwierdził, że niestety w społeczności byłych WAM-owców panuje znieczulica, jeśli chodzi o historię i tradycje Uczelni. Społeczność jest rozbita, podzielona na wiele grup i małych liczebnie Stowarzyszeń co daje małą siłę przebicia np. we władzach miast, w których działają.

Kol. R. Serbiak – Nowy WAM, wspomnienia, likwidacja i nadzieja.

Kol. Płuciennik – reaktywacja WAM w Łodzi w chwili podpisania listu intencyjnego Ministra Obrony Narodowej daje dużą nadzieje na jej realizację, ale należy się wtrzymać z działaniami do podjęcia pierwszych, konkretnych decyzji w taj sprawie i ewentualne pisma do MON i dr A. Koseckiego, Szefa Wojskowej Służby Zdrowia przedstawiające stanowisko Stowarzyszenia w tej sprawie.

Kol. A. Felchner – zgłosił wniosek o spisanie wspomnień o WAM (inicjatywa Zarządu).

Sekretarz Stowarzyszenia wnioskował o kontynuacje wycieczek lub w zamian organizację spotkań koleżeńskich. Wniosek został popart przez obecnych na zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.

Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdań.

Z uwagi na powyższe Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałami.

Podjęcie uchwał zatwierdzających:

Sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ za okres od 1.01 do 31. 12. 2023 r.

Obecnych 19 członków, głosowało 19 członków, za 19 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.12 do 31. 12. 2023 r.” celem złożenia go w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie.

Wysokości składek członkowskich i wpisowego na 2024 rok

Sekretarz SPTWAM i WSZ ppłk mgr Stanisław Wojciechowski przypomniał zasady uiszczania i wysokość składek członkowskich i wpisowego obowiązujących w 2024 r. oraz zaproponował

zmianę dotychczasowych stawek i zasad opłacania składek członkowskich wynikających z podniesienia kosztów działania min. ze względu na rosnąca inflacje tj.:

 • wysokość składki członkowskiej 2025 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia zobowiązanych do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z wyłączeniem studentów – 150 zł

 • wysokość wpisowego na 2025 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia
  w tym studentów –
  20 zł,

 • wysokość składki członkowskiej na 2025 rok dla studentów – 20 zł

Składkę członkowską w 2025 r. członkowie Stowarzyszenia uiszczają jednorazowo do końca I kwartału. Członkowie nowo przyjęci po I kwartale danego roku uiszczają składkę członkowską w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Wpisowe członkowie Stowarzyszenia, zobowiązani do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, uiszczają jednorazowo w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Utrzymanie zwolnień z opłaty składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 90 lat lub ukończą w roku 2025.

Głosowanie jawne w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej w 2025 r. oraz utrzymanie zwolnienia z opłaty członków SPTWAM, którzy ukończyli 90 lat lub kończą je w 2025 r. Obecnych 19 członków, głosowało 19 członków, za 19 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium

Głosowanie jawne w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i każdemu z jego członków.

Obecnych 19 członków, głosowało 19 członków, za 19 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Wolne wnioski

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wyrazili zgodę na publikację wizerunków na stronie internetowej Stowarzyszenia i stronach powiązanych oraz innych publikatorach, które uzna za stosowne Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów Medialnych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego SPTWAMiWSZ kol. Czesław Marmura zakończył obrady.

Udostępnij: