WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia, które odbyło się 10 czerwca 2021 roku w lokalu Oddziału Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Piotrkowskiej 137.

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia płk dr n. hum. Czesław Marmura, witając zebranych członków. Następnie Kol. Prezes przedstawił cele Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i zaproponowany następujący porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego;
 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia;
 3. Wybór prezydium i przewodniczącego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta;
 4. Informacja Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPTWAM od 18.06. 2020 r. do 9.06. 2021 roku.
 5. Przyjęcie do wiadomości zatwierdzonych uchwał Zarządu SPTWAM i WSZ (w dniach 18.06.2020 r. do 13.05.2021 r., m.in. dotyczących spraw planistycznych i organizacyjnych;
 6. Wręczenie Jubileuszowych Medali Pamiątkowych oraz Odznak Honorowych i Organizacyjnych SPTWAM i WSZ oraz urodzinowych grawertonów, a także książek „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za okres od 1.01.2020 r. do 31.12. 2020 r. ;
 8. Przedstawienie „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres 1.01. 2020 r do 31.12.2020 roku;
 9. Dyskusja nad wygłoszonymi referatami sprawozdawczymi;
 10. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia zatwierdzających „Sprawozdanie finansowe SPTWAM za okres od 1. stycznia do 31. grudnia 2020 r.” oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres jak wyżej w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym oraz ustalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej za 2022 rok;
 11. Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium;
 12. Przyjęcie do wiadomości Planu Działalności SPTWAM i WSZ na 2021 r.

Szczegółowa informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz o podjętych uchwałach, zostanie zamieszczona w odsyłaczu DOKUMENTY.

Prezes Stowarzyszenia płk dr n. hum. emer. Czesław Marmura wręcza medal Pamiątkowy 100. lecia WSZ i 60. lecia utworzenia WAM Dyrektorowi Oddziału Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk w Łodzi kol. Jackowi Jurczakowskiemu.

Prezes Stowarzyszenia wręcza Odznakę Honorową Stowarzyszenia kol. Henrykowi Stróżyńskiemu.

Prezes Stowarzyszenia wręcza Odznakę Honorową Stowarzyszenia kol. Władysławowi Owczarkowi.

Prezes Stowarzyszenia wręcza Odznakę Honorową Stowarzyszenia kol. Józefowi Dałkowi.

Prezes Stowarzyszenia wręcza Odznakę Honorową Stowarzyszenia kol. Kazimierzowi Juścińskiemu.

Prezes Stowarzyszenia wręcza Jubilatowi kol. Stanisławowi Świerczyńskiemu grawerton z okazji 90. rocznicy urodzin.

Prezes Stowarzyszenia wręcza Jubilatowi kol. Henrykowi Stróżyńskiemu grawerton z okazji 75. rocznicy urodzin.

Prezes Stowarzyszenia wręcza Jubilatowi kol. MIrosławowi Wdowczykowi grawerton z okazji 70. rocznicy urodzin.

Prezes Stowarzyszenia wręcza Zdzisławowi Pełce, Prezesowi FSW, książkę „Refleksja historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”.

Prezes Stowarzyszenia wręcza Januszowi Kwietniowi, Prezesowi SMiRP, książkę „Refleksja historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim.

Prezes Stowarzyszenia wręcza Kol. Kazimierzowi Juścińskiemu, książkę „Refleksja historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim.

Zdzisław Pełka, Prezes FSW, dziękując za owocną współpracę Stowarzyszeń, uhonorował Prezesa SPTWAM płk. dr. n. hum. Czesława Marmurę odznaką ”Za wybitne osiągnięcia dla SeiRP”.

 

Janusz Kwiecień Prezes SMiRP.

 

Książka, którą otrzymał Prezes SPTWAM kol. Czesław Marmura od Janusza Kwietnia Prezesa SMiRP.

Udostępnij: