Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia

17 czerwca 2020 roku w auli im. prof. Jana Haftka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. J. Hallera 1A, odbyło się Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. (Zdjęcia pod tekstami)

PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

Data Zgromadzenia: 17 czerwca 2020 r., godz. 13.00

Miejsce Zebrania: Sala odpraw Uniwersytetu Medycznego pl. Hallera 1 A (parter)

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i stwierdzenie jego prawomocności.

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia kol. Czesław Marmura witając zebranych członków. Następnie kol. Prezes przedstawił cele Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i zaproponowany w przesłanych Zaproszeniach porządek Walnego Zgromadzenia.:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego;

 2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia;

 3. Wybór prezydium i przewodniczącego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta;

 4. Informacja Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPTWAM od 18.05. 2019 r. do 16.06. 2020 roku

 5. Poinformowanie zebranych o uchwałach podjętych przez Zarząd SPTWAM i WSZ (w dniach 18.05.2019 r.; 16.06.2020 r., m.in. dotyczących spraw planistycznych i organizacyjnych).

 6. Wręczenie Jubileuszowych Medali Pamiątkowych oraz Odznak Honorowych i Organizacyjnych SPTWAM i WSZ oraz urodzinowych grawertonów i książek „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim;

 7. Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za okres od 1.01.2019 r. do 31.12. 2019 r. ;

 8. Przedstawienie „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres 1.01. 2019 r do 31.12.2019 roku;

 9. Dyskusja nad wygłoszonymi referatami sprawozdawczymi;

 10. Podjęcie uchwał zatwierdzających „Sprawozdanie finansowe SPTWAM za okres od 1. stycznia do 31. grudnia 2019 r.” oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres jak wyżej w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym;

 11. Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium;

 12. Zapoznanie z Planem Działalności SPTWAM i WSZ oraz Terminarzem Przedsięwzięć na 2020 r. oraz podjęcie Uchwały o wysokości składek członkowskich w 2021 roku.

Na wniosek Sekretarza, Prezes Zarządu ogłosił, że w zebraniu wg listy obecności udział bierze 22 członków Stowarzyszenia spośród 64 jego członków (lista obecności członków Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zostało zwołane przez Zarząd zgodnie zapisami § 17 Statutu.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia o Walnym Zgromadzeniu zostali powiadomieni zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Zwyczajne SPTWAM i WSZ zgodnie z zapisami Statutu § 19 pkt. 1 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia – zostało rozpoczęte w II terminie.

Biorąc powyższe pod uwagę podkreślił, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie Zwyczajne SPTWAM i WSZ jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Wybór prezydium i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
oraz powołanie protokolanta

Kol. S. Płuciennik postawił wniosek, aby w prezydium dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego zasiedli członkowie Zarządu SPTWAM i WSZ. Natomiast Prezes kol. Czesław Marmura zaproponował, aby do tego składu dołączył także kol. S. Płuciennik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Nie zgłoszono innych wniosków i wniosek kol. S. Płuciennika i kol. Cz. Marmury poddano głosowaniu. Głosowało za oboma wnioskami 22 członków, za było 22 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała nr 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Prezydium ukonstytuowało się wybierając kol. Czesława Marmurę na przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołał kol. Stanisława Wojciechowskiego na protokolanta. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przejął przewodniczenie Zgromadzeniu i poprosił o zgłaszanie uwag do zaproponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia porządku Walnego Zgromadzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Przyjęcie porządku obrad zgromadzenia

Głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad.

Liczenie głosów.

Obecnych 22 członków, głosowało 22 członków, za 22 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia– uchwała nr 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Informacja o działalności Zarządu SPTWAM i WSZ
za ubiegły okres pracy

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia głos zabrał Prezes Zarządu Kol. Czesław Marmura przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 18 maja 2019 do 16 czerwca 2020 roku. (Załącznik nr 4 protokołu).

Informacja o podjętych uchwałach przez Zarząd SPTWAM i WSZ
w dniach 18.05. 2019 do 16.06.2020 r.

W tym miejscu Sekretarz Zarządu kol. Stanisław Wojciechowski przedstawił zebranym Uchwałę Zarządu Stowarzyszenia dotyczącą przyjęcia nowego członka zgodnie z § 20 pkt.8 i§ 22 pkt.8 Statutu Stowarzyszenia – prof. Bolesław Zachara.

Zarząd podjął również Uchwałę 11.03.2020 o skreśleniu z listy członków SPTWAM kol. Leszka Markuszewskiego – nie opłacone składek członkowskich za 2018 r, 2019 r. i 2020 r.

Zarząd zrealizował uchwałę Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia z 17 maja 2019 r. dotyczącą zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Zmiana zapisu w § 19 pkt. 1 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia w Statucie SPTWAMiWSZ następująco:

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.”

Oraz zmiana zapisu w §26 pkt. 1 w Rozdziale VI następująco:

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością głosów”.

Zmiany zostały potwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd zatwierdził uchwały Kapituły Nadania Medali i Odznak SPTWAM i WSZ, nadające członkom i osobom wspierającym SPTWAM i WSZ Medal 100. lecia WSZ i 60. lecia utworzenia WAM oraz Honorową Odznakę SPTWAM i WSZ.

Zarząd podjął również uchwałę z dnia 11.03.2020 r. zatwierdzającą Plan Pracy i Terminarz SPTWAMiWSZ na br.

Realizując pkt 6 Porządku Walnego Zebrania

Wręczono Urodzinowe grawertony:

1. J. Mrozowski – 90 lat

2. T. Świątnicki -70 lat

3. L. Sochal – 70 lat

4. S. Płuciennik – 65 lat

Książki „Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim:

Wręczono 12 kolegom:

 1. S. Płuciennik
 2. J. Mrozowski
 3. L. Sochal
 4. S. Ferszt
 5. Z. Pacholarz
 6. R. Jastrzębski
 7. T. Świątnicki
 8. M. Tosiak
 9. J. Dałek
 10. Z. Kręcisz
 11. M. Dójczyński
 12. J. Chojnacki
 13. M. Dutkiewicz

Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ
za okres od 1.01.19. do 31.12. 2019 r.

Skarbnik Zarządu Kol. Stanisław Brylikowski przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres za okres od 1.01.19. do 31.12. 2019 r., które zostało sporządzone na podstawie Sprawozdania wykonanego przez gl. Księgową P. Katarzynę Książczak oraz przedstawił projekt Budżetu SPTWAM i WSZ na 2020 rok. (Załącznik nr 5 do protokołu)

Przedstawienie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres 1.01.19 do 31.12.2019 r.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Sławomir Płuciennik przedstawiając sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres 01.01.19 do 31.12.2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł o udzielenie Zarządowi oraz każdemu z jego członków absolutorium.

Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami

Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdań.

Z uwagi na powyższe Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałami.

Podjęcie uchwał zatwierdzających:

Sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ za okres od 1.01 do 31. 12. 2019 r.”

Liczenie głosów.

Obecnych 22 członków, głosowało 22 członków, za 22 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.12 do 31. 12. 2019 r.” celem złożenia go w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie – uchwała nr 3 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres
od 1.01 do 31. 12. 2019 r.

Liczenie głosów.

Obecnych 22 członków, głosowało 22 członków, za 22 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 1.12 do 31. 12. 2019 r. – uchwała nr 4 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium

Głosowanie jawne w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i każdemu z jego członków.

Liczenie głosów.

Obecnych 22 członków, głosowało 22 członków, za 22 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – uchwała nr 5 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przedstawienie Planu Działalności SPTWAM i WSZ i Terminarza Przedsięwzięć na 2020 r.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zapoznał zgromadzonych z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia planem działalności SPTWAM i WSZ i Terminarzem na 2020 r.(załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Sekretarz SPTWAM i WSZ kol. S. Wojciechowski przypomniał zasady uiszczania i wysokość składek członkowskich i wpisowego obowiązujących w 2019 i 2020 r. i zaproponował kontynuacje dotychczasowych stawek i zasad opłacania składek członkowskich tj.:

 • wysokość składki członkowskiej 2021 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia zobowiązanych do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z wyłączeniem studentów – 100 zł

 • wysokość wpisowego na 2021 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia
  w tym studentów – 20 zł,

 • wysokość składki członkowskiej na 2021 rok dla studentów – 20 zł

Składkę członkowską w 2021 r. członkowie Stowarzyszenia uiszczają jednorazowo do końca I kwartału. Członkowie nowo przyjęci po I kwartale danego roku uiszczają składkę członkowską w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Wpisowe członkowie Stowarzyszenia, zobowiązani do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, uiszczają jednorazowo w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Głosowanie jawne w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej w 2021 r.

Liczenie głosów.

Obecnych 22 członków, głosowało 22 członków, za 22 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Stowarzyszenia. – uchwała nr 7 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego SPTWAM i WSZ kol. Czesłąw Marmura zakończył obrady.

Protokolant Przewodniczący Zgromadzenia

Mgr Stanisław Wojciechowski Dr n. hum. Czesław Marmura

Załączniki:

 1. Lista członków uprawnionych do głosowania stanowiąca jednocześnie listę obecności

 2. Uchwała nr 1/2020

 3. Uchwała nr 2/2020

 4. Informacja o działalności Zarządu

 5. Sprawozdanie Finansowe

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 7. Uchwała nr 3/2020

 8. Uchwała nr 4/2020

 9. Uchwała nr 5/2020

 10. Terminarz i Plan Pracy na 2021 r

 11. Uchwała nr 6/2020

Załącznik nr 2 do Protokołu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z dnia 17.06.2020 r.

Uchwała nr 1 /2020

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 22 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało o powołaniu prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach: kol. Stanisława Brylikowskiego, Kol. Jana Błaszczyka, kol. Czesława Marmury, kol. Ryszarda Serbiaka,, kol. Stanisława Wojciechowskiego (członków Zarządu SPTWAMiWSZ) i kol. Sławomira Płuciennika (Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ.

Na 64 członków Stowarzyszenia obecnych 22 na Walnym Zgromadzeniu głosowało 22 członków Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik nr 3 do Protokołu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z dnia 17.06.2020 r.

Uchwała nr 2 /2020

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcie porządku obrad zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym
22 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało o  zatwierdzeniu porządku obrad zgromadzenia.

Na 64 członków Stowarzyszenia obecnych 22 członków, głosowało 22 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z dnia 17.06.2020 r.

Informacja o działalności Zarządu SPTWAM i WSZ

za okres od 18.05.19. do 16.06. 2020 r. „

Załącznik nr 5 do Protokołu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z dnia 17.06.2020 r.

Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ

za okres od 1.01 do 31. 12. 2019 r.”

Załącznik nr 6 do Protokołu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z dnia 17.06.2020 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ

za okres od 1.01 do 31. 12. 2019 r.”

Załącznik nr 7 do Protokołu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z dnia 16.06.2020 r.

Uchwała nr 3 /2020

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ

za okres od 1.01 do 31. 12. 2019 r.” i Budżetu Stowarzyszenia na 2020 r.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 22 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało o zatwierdzeniu „Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres od 1.01 do 31. 12. 2019 r.” . Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Dokumenty te należy złożyć w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie w stosownym terminie.

Na 64 członków Stowarzyszenia obecnych 22 członków, głosowało 22 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zebrania Przewodniczący Zebrania

Załącznik nr 8 do Protokołu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z dnia 17.06.2020 r.

Uchwała nr 4 /2020

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ

za okres od 1.12 do 31. 12. 2019 r.”

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 22 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało o zatwierdzeniu „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres od 1.12 do 31. 12. 2019 r.” – przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Na 64 członków Stowarzyszenia obecnych 22 członków, głosowało 22 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik nr 9 do Protokołu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z dnia 17.06.2020 r.

Uchwała nr 5 /2020

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 22 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, udzieliło absolutorium za ubiegły rok Zarządowi SPTWAM i WSZ.

Na 64 członków Stowarzyszenia obecnych 22 członków, głosowało 22 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik nr 10 do Protokołu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z dnia 17.06.2020 r.

Plan i terminarz na 2021

Załącznik nr 11 do Protokołu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia z dnia 17.06.2020 r.

Uchwała nr 6 /2020

Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad opłaty składki członkowskiej w 2021 roku.

Składka członkowska:

 • wysokość składki członkowskiej 2021 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia zobowiązanych do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z wyłączeniem studentów – 100 zł

 • wysokość wpisowego na 2021 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia
  w tym studentów –
  20 zł,

 • wysokość składki członkowskiej na 2021 rok dla studentów – 20 zł

Składkę członkowską w 2021 r. członkowie Stowarzyszenia uiszczają jednorazowo do końca I kwartału. Członkowie nowo przyjęci po I kwartale danego roku uiszczają składkę członkowską w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Wpisowe członkowie Stowarzyszenia, zobowiązani do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, uiszczają jednorazowo w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 22 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zatwierdziło wysokość składki członkowskiej na 2021 rok oraz zasady jej uiszczania.

Na 64 członków Stowarzyszenia obecnych 22 członków, głosowało 22 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                 Sekretarz (protokolant) Zgromadzenia                                                            Przewodniczący Zgromadzenia

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Udostępnij: