Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia

11 marca 2020 roku w byłej Sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM przy pl. Hallera 1 w Łodzi odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia. Podczas spotkania prezes SPTWAM i WSZ kol.  płk dr n. hum. Czesław Marmura wręczył kol. prof. dr. hab. n. hum.  Andrzejowi Felchnerowi Jubileuszowy medal pamiątkowy 100-lecia etatowej służby zdrowia WP i 60-lecia utworzenia w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej. Ponadto, uczestniczący w posiedzeniu otrzymali z rąk prezesa nowo wydaną monografię pt. Refleksja historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim, pod redakcją Czesława Marmury i Jurka Olszewskiego. (Zdjęcia pod tekstem)

PROTOKÓŁ nr 2/2020
z Zebrania Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Łodzi
w dniu 11 marca 2020 roku

11 marca 2020 roku w byłej Sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM przy pl. Hallera 1 w Łodzi odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący Członkowie Zarządu:
Prezes Stowarzyszenia: kol. Czesław Marmura
Wiceprezes: kol. Ryszard Serbiak
Wiceprezes: Jan Błaszczyk
Sekretarz: kol. Stanisław Wojciechowski
Członek: kol. Mirosław Wdowczyk
Skarbnik: kol. Stanisław Brylikowski

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji rewizyjnej i zaproszeni goście – koledzy: Zbigniew Pieloch, Andrzej Felchner, Władysław Owczarek, Stanisław Sołtysiński, Stanisław Świerczyński, Maciej Mysiakowski, Ryszard Dziubek.

Przebieg zebrania:
⦁ Posiedzenie otworzył i objął przewodniczenie obradom kol. Prezes Zarządu płk dr Czesław Marmura stwierdzając, że zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.  Powitał członków Zarządu oraz zaproszonych gości oraz przedstawił porządek zebrania, który w głosowaniu został przyjęty jednomyślnie.

Porządek Zebrania :

⦁ Sprawy organizacyjno-peresonalne: przypomnienie Uchwały Zarządu z dnia 8 stycznia 2020 roku o przyjęciu do SPTWAMiWSZ, kol. płk. prof. Bronisława Zachary oraz informacja o innych Uchwałach Zarządu.
Sekretarz Zarządu kol. Stanisław Wojciechowski.

⦁ Wręczenie legitymacji członkowskich i odznak organizacyjnych oraz medali pamiątkowych Stowarzyszenia.
Prezes kol. Czesław Marmura, wiceprezes kol. Ryszard Serbiak.

⦁ Informacja o działalności Stowarzyszenia – od 5 grudnia 2019 roku do 10 marca 2020 roku.
Prezes kol. Czesław Marmura.

⦁ Informacja o finansach SPTWAM i WSZ.
Skarbnik kol. Stanisław Brylikowski

⦁ Omówienie projektu Planu Pracy SPTWAM i WSZ w 2020 roku i podjęcie uchwały zatwierdzającej powyższy Plan… na 2020 r.
Prezes kol. Czesław Marmura, Sekretarz kol. Stanisław Wojciechowski.

⦁ Wolne wnioski i inne problemy organizacyjne.

Ad 1) Sekretarz Zarządu kol. Stanisław Wojciechowski przypomniał Uchwałę Zarządu SPTWAM i WSZ z dnia 8 stycznia br. w sprawie przyjęcia kol. Bronisława Zachary w poczet członków Stowarzyszenia oraz Uchwałę o wydatkowaniu 5 tysięcy zł z budżetu Stowarzyszenia na książkę – opracowanie z Konferencji („Refleksja Historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”), której współorganizatorem było Stowarzyszenie.
Przypomniał również zebranym o zmianach w Statucie Stowarzyszenia, potwierdzonych w KRS, a dotyczących § 19 pkt.1 i § 26 pkt.1, które otrzymały następujące brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.”
„Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością głosów”.
Ad 2) Kol. Andrzej Felchner został uhonorowany Medalem Pamiątkowym 100 lecia WSZ i 60 lecia utworzenia WAM, który przekazał wyróżnionemu Prezes kol. Czesław Marmura.
Prezes Stowarzyszenia wręczył kolegom: Zbigniewowi Pielochowi, Andrzejowi Felchnerowi, Władysławowi Owczarkowi, Stanisławowi Sołtysińskiemu, Stanisławowi Świerczyńskiemu, Maciejowi Mysiakowskiemu, Ryszardowi Dziubkowi monografię „Refleksja historyczna o służbie zdrowia i kształceniu lekarzy w Wojsku Polskim”

Ad 3) Prezes Stowarzyszenia kol. Cz. Marmura przedstawił zwięzłą informację o pracy Zarządu w ostatnich trzech miesiącach oraz poinformował o możliwości powołania-odtworzenia, od października 2021 roku Wojskowej Akademii Medycznej.
Przypomniał, również sprawy związane z Muzeum Wojskowej Służby Zdrowia. Prawdopodobnie eksponaty jakie są, a w zasadzie jakie pozostały po Muzeum, a są  w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zostaną przekazane do WCKMed. do ewentualnie tworzonej tzw. Izby Pamięci.

Ad 4) Informację o finansach Stowarzyszenia na dzień 11 marca 2020 roku przekazał Skarbnik SPTWAM i WSZ kol. Stanisław Brylikowski:
Liczba członków Stowarzyszenia – 64
Stan Konta: 4740,48 zł.
Ad 5) Prezes SPTWAM i WSZ kol. Czesław Marmura przedstawił i szeroko omówił „Plan pracy SPTWAM i WSZ na 2020 rok”(zał. Nr 1 do protokołu) oraz „Terminarz przedsięwzięć Stowarzyszenia w 2020 roku” (zał. Nr 2 do protokołu)
Zarząd w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjął do realizacji ww. dokumenty.
Ad 6) Kol. Zbigniew Pieloch krótko omówił sytuacje w Polsce i na Świecie związaną z koronowirusem oraz wskazał możliwość zobaczenia krótkich filmów jego autorstwa z podstawowymi informacjami dotyczącymi profilaktyki zapobiegania zakażeniu koronowirusem na you tube.
Innych wniosków – nie zgłaszano.
Kolejne zebranie Zarządu Stowarzyszenia zgodnie Terminarzem Przedsięwzięć w 2020 roku.
Na tym Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Zakończono.

 

Oryginał dokumentu podpisali:

                                           Sekretarz Kol. Stanisław Wojciechowski oraz Prezes Kol. Czesław Marmura

Załącznik nr 3 do Protokołu z Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia w dniu 11 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr 3/ 2020
Zarządu Stowarzyszenia
Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Łodzi
z dnia 11.03.2020 r.

w sprawie: Zatwierdzenia Planu Pracy i Terminarza Pracy na 2020 rok Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

Uchwała została podjęta na wniosek Prezesa Stowarzyszenia w celu: Zatwierdzenia Planu Pracy i Terminarza Pracy Stowarzyszenia w 2020 r.
Plan Pracy i Terminarz Pracy na 2020 rok Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia stanowią załączniki do Protokołu z zebrania Zarządu z dnia 11 marca 2020 roku.

§1.
Zarząd w głosowaniu jawnym/tajnym uchwalił, co następuje:
Przyjąć do realizacji Plan Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia oraz Terminarza Pracy Stowarzyszenia na 2020 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Obecnych 6 członków zarządu.
Ilość głosów oddanych za uchwałą: 6
Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: nie było
Ilość głosów wstrzymujących się: nie było
Zdania odrębnego nie wniesiono.

Oryginał dokumentu podpisali:

                                       Sekretarz Kol. Stanisław Wojciechowski oraz  Prezes Kol. Czesław Marmura

 

                                                          TERMINARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 ROKU

Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej

i Wojskowej Służby Zdrowia

LP

ZAMIERZENIA

TERMIN REALIZACJI

2020 rok

GODZINA

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

POSIEDZENIE ZARZĄDU SPTWAM i WSZ

8

18

17

16

2

Godz. 13 – 15.00

2.

WALNE ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE STOWARZYSZENIA

21

15.45 I TERMIN 16.00 II TERMIN

3.

Badanie profilaktyczno-lekarskie tzw. „BIAŁY PIĄTEK”

23

Godz. 9.00 – 13.00

WSPLek.

4

Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa SPTWAM i WSZ

21

Organizowane na Strzelnicy KS Społem ul. Północna 36

5.

WYCIECZKI TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE

10

X

X

Wg oddzielnych planów

6.

ZNICZE PAMIĘCI

8

13

g. 12.00

g. 10.00

7.

Integracyjne Spotkania Koleżeńskie

a/ noworoczne

a/ wielkanocne

b/ wigilijne

10

9

10

g. 13.00-21.00

g. 16.00

g. 16.00

8.

Konferencja naukowa

ZA ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

/ – / Płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura

  PLAN PRACY
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TRADYCJI WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ I WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA W 2020 ROKU

GŁÓWNE KIERUNKI I ZADANIA :

I. W działalności organizacyjnej.

 1. Systematyczne uaktywnianie członków i sympatyków Stowarzyszenia w integrowaniu środowisk byłej kadry zawodowej Wojskowej Akademii Medycznej, zarówno pracującej w Uniwersytecie Medycznym, Wojskowym Instytucie Medycznym, w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego oraz w Szpitalach Wojskowych, a także w innych instytucjach, jak też kadry będącej poza sferą aktywności zawodowej, poprzez popularyzowanie w nich, idei „Esprit de corps”, rozumianej jako nadrzędnego szacunku do tradycji Wojska Polskiego i byłej Wojskowej Akademii Medycznej , a także wartości oficerskiego koleżeństwa oraz wzajemnej życzliwości w niesieniu pomocy potrzebującym członkom i ich rodzinom.

 2. Dynamizowanie działań organizacyjnych, sprawności informacyjnej i osobistej członków władz Stowarzyszenia zmierzających do rozszerzenia liczby członków SPTWAM i WSZ poprzez pozyskanie wartościowych członków zgodnie z zapisem § 1 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia.

II . W działalności społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

 1. Kształtowanie świadomości historycznej i patriotyczno – obywatelskiej poprzez pielęgnowanie tradycji wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim oraz wojskowej służby zdrowia poprzez organizacje różnych form przedsięwzięć naukowo – organizacyjnych. Organizowanie różnych form przedsięwzięć kulturalno – rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, które będą integrowały środowiska „postwamowskie” i sympatyków z innych służb mundurowych.

III. W działalności socjalnej i opieki zdrowotnej.

 1. Poszerzanie dostępności, dla potrzebujących członków Stowarzyszenia i ich rodzin, do specjalistów oraz wysoko specjalistycznej diagnostyki poprzez system organizowanych badań profilaktyczno – lekarskich w ramach tzw. „Białego Piątku” organizowanej na bazie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Łodzi oraz innych obszarów opieki zdrowotnej, a zwłaszcza w rehabilitacji i geriatrii.

 2. Systematyczne monitorowanie przez Komisję ds. Opieki Zdrowotnej warunków socjalno – bytowych i zdrowotnych członków SPTWAM i WSZ i ich najbliższych będących w trudnej sytuacji materialnej, a także organizowanie i koordynowanie przez Wiceprezesa ds. opieki zdrowotnej działań hospicyjno – paliatywnych dla niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

LP

TREŚĆ ZAMIERZENIA

TERMINY I

MIEJSCE REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY WYKONAWCY

UWAGI

1

2

3

4

5

I

W działalności organizacyjnej I naukowej:

1.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia  (Tematy dotyczące spraw organizacyjnych oraz aktualizacja planowanych przedsięwzięć).

ZASADNICZA TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA:

 • 8. Stycznia

Omówienie projektu Planu Pracy SPTWAM

i WSZ oraz projektu Preliminarza

wydatków w 2020 roku . Sprawy

personalne i organizacyjne SPTWAM i WSZ.

 • 18. Marca:

 1. Zatwierdzenie Terminarza i Planu Pracy SPTWAM i WSZ na 2019 rok oraz przyjęcie sprawozdań Komisji Problemowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przyjęcie uchwał organizacyjnych.

– 15. KWIETNIA:

Zatwierdzenie dokumentów organizacyjnych i sprawozdawczych na Walne Zgromadzenie SPTWAM i WSZ w dniu 21. Maja br. 

– 17. CZERWCA:

Ocena działalności organizacyjnej, a w tym pozyskania dla SPTWAM i WSZ wartościowych członków oraz

 • Problematyka organizacyjna pracy Zarządu w okresie miesięcy wakacyjnych i zaplanowanych zamierzeń na II półrocze 2020 roku. Wnioski do dalszej działalności społecznej i organizacyjnej;

 • 16. WRZEŚNIA: Koncepcja organizacji badań profilaktyczno – lekarskich tzw. Białej Soboty w dniu 23 listopada br. oraz zawodów strzeleckich o puchar Prezesa SPTWAM i WSZ w dniu 26 października b.r.

 • 2. GRUDNIA: Ocena realizacji zaplanowanych w 2020 r. przedsięwzięć. Określenie głównych kierunków i formy działalności organizacyjno – społecznej SPTWAM i WSZ w następnym roku 2021. Przedstawienie projektu Terminarza Przedsięwzięć w 2021 roku.

 

 

 

ŚRODA godz. 13

SALA Zarządu SPTWAM i WSZ

 

 

ŚRODA GODZ. 12.

SALA TRADYCJI

 

 

ŚRODA GODZ. 12.

SALA TRADYCJI

 

 

 

ŚRODA GODZ. 12.

SALA TRADYCJI

 

 

 

 

ŚRODA godz. 12

SALA TRADYCJI

ŚRODA godz. 12

SALA TRADYCJI

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia

Płk dr n. hum. Czesław Marmura,

Wiceprezes- Płk prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

wiceprezes –Płk dr n. med. Ryszard Serbiak,

Sekretarz – Ppłk mgr Stanisław Wojciechowski,

Skarbnik – ppłk inż. Stanisław Brylikowski

Członek – Pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji z mediami – ppłk mgr Mirosław Wdowczyk

Prezes Płk dr n. hum. Cz. Marmura

Członkowie Zarządu

Członkowie KR SPTWAM i WSZ

 

Prezes Koła Płk dr n. hum. Cz. Marmura,

Członkowie Zarządu, Członkowie KR SPTWAM i WSZ

 

 

Prezes Koła Płk dr n. hum. Cz. Marmura,

Członkowie Zarządu ,

Członkowie KR SPTWAM i WSZ

 

Prezes Koła Płk dr n. hum. Cz. Marmura,

Członkowie Zarządu ,

Członkowie KR SPTWAM i WSZ

2.

Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia

 1. Tradycja oficerskiego koleżeństwa „Esprit de corps” realizowana w SPTWAM i WSZ fundamentem integracji środowiska wywodzącego się ze wspólnej służby w Wojskowej Akademii Medycznej.

 1. Sprawy organizacyjno – personalne i finansowe Stowarzyszenia, a w tym zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za 2019 rok.

 1. Wyróżnienie członków i sympatyków SPTWAM i WSZ

 

 

21. maja

CZWARTEK

GODZ. 15.30 1 T.

Godz. 16.00 2 term.

SALA TRADYCJI

 

 

Płk dr n. hum.

Cz. Marmura

Członkowie Zarządu,

Członkowie SPTWAM i WSZ

 

 

godz. 16.00

3.

4

Znicz Pamięci. Refleksje przy pomniku Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim oraz przy grobach Kolegów z WAM.

14 listopada (sobota)

godz. 10.00

Pl. Hallera, łódzkie cmentarze

Płk dr Cz. Marmura

Członkowie SPTWAM i WSZ

II.

 

W DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ i REKREACYJNEJ:

1.

Udział przedstawicieli władz i członków Stowarzyszenia w uroczystościach uniwersyteckich, w uroczystościach wojskowych w WCKMed. oraz w uroczystościach świąt państwowych, a także w różnych uroczystościach organizowanych przez organizacje mundurowe wchodzące w skład FSSM RP.

Wg oddzielnych planów i zaproszeń

Płk dr n. hum. Czesław Marmura, członkowie Zarządu

2.

Wycieczki turystyczno – krajoznawcze wg oddzielnego planu .

10 styczeń

Biesiekierz

Maj

Wrzesień

Prezes,

Kol. Ppłk Stanisław Świerczyński

3.

Opracowanie i przekazanie życzeń oraz listów gratulacyjnych z okazji świąt i jubileuszy urodzin.

Cały rok

Kwiecień ,

Grudzień

Płk dr n. hum. Cz. Marmura,

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak,

Ppłk mgr Stanisław Wojciechowski

4.

Zawody Strzeleckie o puchar Prezesa SPTWAM WSZ:

23. listopada strzelnica KS Społem

Ul. Północna 36

Płk dr n. hum. Cz. Marmura,

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak,

Ppłk mgr Stanisław Wojciechowski

5.

Integracyjne Spotkania Koleżeńskie

a/ Wielkanocne

b/ Wigilijne

 

3. 04. (piątek)

Godz. 16.00

10. 12. (czwartek)

Płk dr Cz. Marmura

Członkowie Stowarzyszenia, Koła Związku, zaproszeni goście

III

W DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ I ZDROWOTNEJ

1.

Monitorowanie warunków socjalno – bytowych i zdrowotnych członków SPTWAM i WSZ i ich najbliższych będących w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Cały rok

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak

2.

Dokonanie analizy i oceny organizacyjnej opieki zdrowotnej nad członkami i ich rodzinami oraz oceny i możliwości udzielenia pomocy dla niepełnosprawnych samotnych członków SPTWAM i WSZ

Raz na rok na posiedzeniu Zarządu

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak, płk mgr Ryszard Krzepkowski, mjr. Dr n. med. Andrzej Bystrowski

3.

Organizacja badań profilaktyczno – lekarskich dla członków SPTWAM i WSZ oraz członków zaprzyjaźnionych służb mundurowych FSSM RP i ich rodzin w ramach tzw. „Białego Piątku”.

23 października

godz. 9.00 – 13.00

WSPLek. ul. Źródłowa

Płk dr n. med. Ryszard Serbiak

Płk dr med. Henryk Stróżyński

Za Zarząd SPTWAM i WSZ

Prezes

/ – / Płk emer. dr Czesław Marmura

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Udostępnij: